Now showing items 1-20 of 1176

  • 1,3-บิวทาไดอีน 

   พรชัย สิทธิศรัณย์กุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   1,3-บิวทาไดอีนส่วนใหญ่ใช้ในการกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์และพอลิเมอร์ สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งที่องค์การนานาชาติด้านการวิจัยมะเร็งไม่ระบุอวัยวะ บทความนี้ได้ทบทวนการผลิต การสัมผัส การประเมินการสัมผัสและผลการสัมผัสบิวทาไดอีน
  • 5 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล: การกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ปี 2550-2554 

   เยาวมาลย์ เสือแสงทอง; รำไพ แก้ววิเชียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-03)
   เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วง 5 ปีของการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาล เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในการประมวลและสังเคราะ ...
  • Art Therapy: Theory and Practice: A Brief Overview 

   Paola Luzzatto (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
  • Breast Cancer Knowledge, Attitudes and Screening Behaviors - A Literature Review 

   เนติมา คูนีย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-12)
   ปัจจุบันมะเร็งเต้านมยังคงเป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นๆของหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม หากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก พบว่ามีโอกาสหายและสามารถลดอัตราการตายจากโรคได้ ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจึงเป็นเรื่องสำคัญ ...
  • Concensus ในเรื่อง Area-based project 

   รวินันท์ ศิริกนกวิไล (2008-12-04)
   ผู้เขียนเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายให้เกิดความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องโครงการ Area-Based เพื่อให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อแนะนำเพิ่มเติมภายหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการนี้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้รู้และผู้ ...
  • Devolution of Health Centers and Hospital Autonomy in Thailand: A Rapid Assessment 

   Hawkins, Loraine; Jaruayporn Srisasalux; Sutayut Osornprasop (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
   This research was undertaken to evaluate the devolution of health centers and hospital autonomy in Thailand. The assessment team conducted literature and document review and interviews with the Provincial Health Office ...
  • Door-to-needle time สำหรับการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 

   กฤษฎา ศิริชัยสิทธิ์; Kridsada Sirichaisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2013-06)
   การวิจัยย้อนหลังเชิงพรรณนานี้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับยาละลายลิ่มเลือด (door-to-needle time) ในการให้ยาละลายลิ่มเลือดแก่ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในโรงพยาบาลบึงกาฬ ...
  • Effects of Different Payment Schemes on Actual Inpatient Expenditures with Schizophrenia 

   Vatinee Sukmak; วาทินี สุขมาก; Jaree Thongkam; จารี ทองคำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-03)
   This study analyzes actual inpatient expenditures by different health insurances for schizophrenic patients in Thailand. A total of 3,896 schizophrenia admissions at Khonkaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital between ...
  • Effecttiveness of and results from directly observed treatment of tuberculosis patients by health-care workers vs. Family members, Vachira Phuket hospital, 2005-2006 

   Nara Kingkaew; นรา กิ่งแก้ว; Burachat Sangtong; บุรฉัตร สังข์ทอง; Waraya Amnuaiphon; วราญา อำนวยผล; Jessada Jongpaibulpatana; เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ; Amornrat Anuwatnonthakate; อมรรัตน์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ (Health Systems Research Institute, 2008)
  • Efficiency of Three Laboratories in Detecting Cryptosporidium in Stool Samples 

   อมร เหล็กกล้า; จันทิรา สุทธิกรชัย; ยุบลรัตน์ สุวรรณคีรี; พันธ์พบ เลิศลายต่วน; เยาวลักษณ์ สุขธนะ (Health Systems Research Institute, 2009-12)
   Cryptosporidium parvum is one of the leading causes of opportunistic infections among HIV/AIDS patients. Due to the small size of its oocysts, detection of this protozoan requires special staining and laboratory expertise. ...
  • An Evaluation of Universal health Care Coverage among low Income Groups in Thailand by Using four Selected Characteristics of Good Governance 

   Jintana Jankhotkaew; Peter Schröder-Bäck; Helmut Brand; Yongyuth Pongsupap; Sumalee Pratoomnun; จินตนา จันทร์โคตรแก้ว; ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; สุมาลี ประทุมนันท์ (Health Systems Research Institute, 2011-06)
   Background: This study focuses on an evaluation of the universal health care coverage among low income groups by using four selected characteristics of good governance: equity, efficiency and effectiveness, participation ...
  • Expenditures on High-cost Drugs and the Difference in Their Use under Various Health Insurance Schemes in a Regional Hospital in North-Eastern Thailand 

   Yupapun Munkratok; Vithaya Kulsomboon; Yupadee Sirisinsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2009-06)
   Background: Essential drugs in Subclass 4 are high-cost drugs (HCDs). Their use was an important factor in influencing pharmaceutical expenditure. Exploring drug items, extent of their use, and the difference in their use ...
  • Global Warming and Human Health 

   Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2007)
  • Global Warming and Malaria Update 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2010-06)
  • Global Warming VS. Climate Change 

   Somchai Bovornkitti (Health Systems Research Institute, 2009-09)
  • Global Warming: An Australian Perspective 

   Toussaint,L.F. (Health Systems Research Institute, 2009-09)
   There is already an abundance of publications on climate change and global warming. Most, but not all, support the theory that carbon dioxide emissions are the prime cause. There is anecdotal and some scientific evidence ...
  • Hospital Accreditation: สถานการณ์และแนวทางพัฒนาในประเทศไทย 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2008-12-04)
   ปัจจุบันหลายหน่วยงานตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการแพทย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสร้างหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพเป็นเรื่องจำเป็น ปัญหาก็คือระบบและวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร ...
  • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 : วิจัยเปลี่ยนชีวิต 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2014-11)
   แบ่งบันความรู้จากเวทีงานประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2557 "วิจัยเปลี่ยนชีวิต" นำเสนอคุณค่างานวิจัยที่ไม่ใช่เพียงแค่งานวิจัย แต่เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และระบบสุขภาพโดยรวม ...
  • HSRI-FORUM ฉบับพิเศษ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 : วิจัยเฉพาะกิจ หยุด COVID-19 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2020-05)
   HSRI FORUM “พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” ฉบับพิเศษนี้ เป็นฉบับรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและงานวิจัยของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในช่วงต้น ที่ดำเนินมาตั้งแต่ราวเดือนมีนาคม 2563 ...
  • HSRI-FORUM ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 : เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ วิกฤตและทางออกของสังคมไทย 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2012-06)
   สำหรับฉบับนี้ ถือเป็นฉบับที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ที่มาพร้อมกับสาระความรู้ที่เข้มข้น ซึ่งจะได้นำมาแบ่งปันกันในฉบับนี้ โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ...