Now showing items 5683-5702 of 8839

   Subject
   บริการทันตกรรม [6]
   บริการทันตกรรม -- สถานการณ์ [1]
   บริการทันตกรรม--คุณภาพบริการ [1]
   บริการทันตกรรม--ต้นทุน [1]
   บริการทันตกรรม--มาตรฐาน [1]
   บริการทางการแพทย์ [112]
   บริการทางการแพทย์--การวิเคราะห์ต้นทุน [4]
   บริการทางการแพทย์--ค่าใช้จ่าย [3]
   บริการทางการแพทย์--ปัญหาและข้อพิพาท [1]
   บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน [1]
   บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข [1]
   บริการที่พึงประสงค์ [1]
   บริการปฐมภูมิ [94]
   บริการปฐมภูมิ (การแพทย์) [35]
   บริการปฐมภูมิ -- ไทย(ภาคเหนือ) [1]
   บริการปฐมภูมิ--ต้นทุน [1]
   บริการปฐมภูมิ--ไทย(ภาคตะวันออก) [1]
   บริการปฐมภูมิเขตเมือง [1]
   บริการผู้ป่วยนอก [3]
   บริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย [9]