Now showing items 2458-2477 of 5350

  • ขบวนการแพทย์ชนบทกับการธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; นภนาท อนุพงศ์พัฒน์; ระชา ภุชชงค์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ขบวนการแพทย์ชนบทด้วยมุมมองเชิงวิพากษ์ให้ได้มาซึ่งบทเรียน จุดแข็งจุดอ่อน และวิวัฒนาการที่มีผลต่อระบบธรรมาภิบาลสุขภาพไทย โดยมีคำถามวิจัยที่สำคัญคือ ขบวนการแพทย์ชนบทที่มีพัฒนาการกว่า ...
  • ขัดเกลาคำถามวิจัย R2R 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์; Akarin Nimmannit (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...
  • ขับเคลื่อน รพ.สต. สู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วย R2R Approach 

   พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; Pongpisut Jongudomsuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเครือข่ายและนวัตกรรม R2R กับการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน วันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00-10.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • ขับเคลื่อนคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ฬุฬีญา โอชารส; วิชชาภรณ์ อินทรชุติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เป้าหมายด้วยหลักการใช้ OKR 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30–16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน ...
  • ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547)
   รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นรายงานวิจัยหลักของแผนงานวิจัยประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่ได้ดำเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2545-2546 โดยมีเป้าหมายที่จะเก็บเกี่ยวบทเรียนการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปสุขภาพ ...
  • ขั้นตอนการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ รูปแบบสำหรับบริการสุขภาพ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการประสานงานส่งต่อและรับผู้ป่วยระหว่างสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลในอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   สุปาณี เสนาดิสัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546-04)
   ขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบการประสานงานส่งต่อและรับผู้ป่วยระหว่างสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลในอำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในอำเภอบางซ้าย ...
  • ขั้นตอนการวิจัยการแพทย์แผนไทย ข้อเสนอและสถานการณ์การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 

   มณฑกา ธีรชัยสกุล; กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; จิตต์ปภัสสร์ ปวรดุลวัต; ธนัช นาคะพันธ์; ณัตราพร วงศ์ชัย (สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2560-01)
   ด้วยองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยเป็นความรู้ทางการแพทย์ดั้งเดิมของชาติมีพื้นฐานปรัชญาของการรักษาบำบัดผู้ป่วยที่แตกต่างจากปรัชญาและการวิเคราะห์ของการแพทย์แผนปัจจุบันอย่างมากกล่าวคือ ระบบการแพทย์ดั้งเดิมมักจะมุ่งเน้นการวิเคราะ ...
  • ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC) 

   ศิริพา อุดมอักษร; รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์; นุศราพร เกษสมบูรณ์; ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง; อินทิรา กาญจนพิบูลย์; Siripa Udomaksorn; Rungpetch Sakulbumrungsi; Nusaraporn Kessomboon; Paithip Luangruangrong; Inthira Kanchanapibul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ยาของโรงพยาบาลภาครัฐตามแนวทางของ PAC ใช้ข้อมูลการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลภาครัฐปี 2553 จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข ...
  • ข่าวสารจากโรคระบาดทั่วโลกสู่โรคประจำถิ่น 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
   Rothkopf ได้สร้างคำขึ้นมาใหม่จาก information สนธิกับ epidemic เป็น infodemic เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ปัจจัยแทรกซ้อนที่ควบคุมโรคได้ยาก โดยองค์การอนามัยโลกเตือนให้ระวัง infodemic ในยุคความปรกติใหม่ มีคำที่เกี่ยวข้องทั้ง ...
  • ข้อคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงของกระทรวงสาธารณสุข: กรมสุขภาพจิต 

   วชิระ เพ็งจันทร์ (กรมสุขภาพจิต, 2556-03-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ
  • ข้อจำกัดและโอกาสในการจัดการกับวิกฤติโรคเรื้อรังในประเทศไทยด้วยมาตรการระดับประชากรตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก 

   ทักษพล ธรรมรังสี; ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; ประภาพรรณ เอี่ยมอนันต์; สิรินทร์ยา พูลเกิด; สุลัดดา พงษ์อุทธา; อรทัย วลีวงศ์; อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง; Thaksaphon Thamarangsi; Siriwan Pitayarangsarit; Prapapun Iam-anan; Sirinya Phulkerd; Suladda Ponguttha; Orratai Waleewong; Attaya Limwattanayingyong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากการเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของทั้งการเสียชีวิตและการเจ็บป่วย ในรายงานสถานะของโรคไม่ติดต่อปี 2553 ขององค์การอนามัยโลกมีข้อเสนอแนะมาตรการระดับประชากร ...
  • ข้อตกลง TRITs : สิทธิบัตรยาและผลกระทบทางสุขภาพ 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; รัษวร ใจสะอาด; วราวุธ เสริมสินสิริ; กรแก้ว จันทภาษา; ทิพาพร กาญจนราช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   เมื่อคนเราเจ็บป่วย สิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้คือ ยารักษาโรค แต่ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศอาจจะทำให้คนเจ็บป่วยต้องเสียชีวิต เพราะไม่มีเงินซื้อยาที่ราคาแพงขึ้น ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญข้อหนึ่ง คือ ข้อตกลง TRIPs ...
  • ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-10)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงจะถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีคำถามสำคัญว่าโครงการเหล่านี้จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ...
  • ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนประเด็นเรื่องการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีคำถามสำคัญคือ โครงการเหล่านี้จะต้องเสนอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ...
  • ข้อมูลการมารับบริการของแรงงานต่างด้าวที่โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง 

   สานนท์ สังข์ภาพันธ์; Sanont Sungpapan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจและเป็นการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการมารับบริการ ข้อมูลด้านสิทธิการรักษาพยาบาล และข้อมูลค่าใช้จ่ายของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแกลง ...
  • ข้อมูลการเฝ้าระวังเพื่อเยียวยาสังคม 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย; เมตตา กูนิง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในฐานะองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทในการบริหารจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของระบบสุขภาพ ได้สนับสนุนให้มีการวิจัยในการขับเคลื่อนกลไกการจัดการความรู้เพื่อสันติสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้ ...
  • ข้อมูลทางวิชาการการแจ้งส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บุหรี่ซิกาแรต ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 

   สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ (ม.ป.พ., 2537)
   ข้อมูลทางวิชาการการแจ้งส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บุหรี่ซิกาแรตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตรวจสอบส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะสามารถใช้ปกป้องสุขภาพประชาชนโดย 1) ...
  • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป เขตบริการสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 

   คณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเขตบริการสุขภาพ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557-01)
   กรุงเทพมหานคร เป็นมหานครขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นลำดับที่ 13 ของโลก มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคนทั้งที่มีทะเบียนบ้านและไม่มี ซึ่งมีความหลากหลายทั้งด้านสัญชาติ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม รวมถึง ...