Now showing items 4872-4891 of 5384

  • องค์กรทางสังคมกับการพัฒนาประชาคมตำบล : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

   นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์; Nongluck Suphanchaimat; ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ; ธนพรรณ ธานี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงเปรียบเทียบกระบวนการเกิดประชาคมตำบลและองค์กรทางสังคมในชุมชนตำบลทุ่งโป่งและตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีวิจัยเชิงวิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ ...
  • องค์กรทางสังคมและพัฒนาการความเป็นประชาคม : กรณีศึกษาตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

   อุษา เทียนทอง; รัชนี จันทรอัมพร; สุรพล จรรยากูล; วิมลชัย คำปุ้ย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   จากสภาพที่ประเทศไทยมีปัญหาวิกฤตด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนั้นส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาของประเทศที่รวมศูนย์อยู่ส่วนกลาง และส่งตัวแทนจากส่วนกลางเข้าไปดำเนินการทุกอย่างเบ็ดเสร็จให้กับชุมชน ส่งผลกระทบให้ชุ ...
  • องค์กรทางสังคมและพัฒนาการความเป็นประชาคม : กรณีศึกษาประชาคมตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 

   ฉลาด จันทรสมบัติ; Chalad Chantrasombat; ถนอม ตะนา; สะอาด บาริศรี; ประนอม เกตุวงศ์; สันติ หัดที (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   องค์กรทางสังคมและพัฒนาความเป็นประชาคม: กรณีศึกษาประชาคมตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการขององค์กรต่าง ๆ ที่มีบทบาทการทำงานในลักษณะประชาคม 2) ...
  • องค์กรทางสังคมและพัฒนาการความเป็นประชาคมตำบล : กรณีศึกษาตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 

   นิคม ดีพอ; Nikom Deepo; สำรวย ผัดผล; สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล; ถนัด ใบยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   องค์กรทางสังคมและพัฒนาการความเป็นประชาคมตำบล: กรณีศึกษาตำบลเมืองจัง กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ บทบาท และศักยภาพของกลุ่ม/องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ...
  • องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม 

   วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   องค์กรธุรกิจเพื่อสังคมเป็นองค์กรที่นำจุดเด่นขององค์กรธุรกิจมาผนวกกับเป้าหมายเพื่อสังคมขององค์กรการกุศลสาธารณะต่างๆ นั่นคือ จะเน้นประสิทธิภาพในการประกอบกิจการให้สามารถทำกำไรได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการบริจาค แต่ผลกำไรจะมุ่งเพื่ ...
  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)กับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย 

   ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล; Siriwat Tiptaradol; สมปอง จันทพันธ์; บัน ยีรัมย์ (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย, 2540)
   องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กับการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตจังหวัดหนองคายในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...
  • องค์การบริหารส่วนตำบลในแนวทางประชาคมตำบล 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ยุวดี คาดการณ์ไกล; Choochai Supawongse (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้ของประเทศไทย 

   อรุณพร อิฐรัตน์; Arunporn Ittharat; รักษ์เกียรติ จิรันธร; ปราณี รัตนสุวรรณ; ทิพธิดา ธารสิริโรจน์; ธิดา โสตถิโยธิน; Rugkeart Chirunthorn; Pranee Rattanasuwan; Thipthida Tarnsiriroj; Tida Sottiyotin; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การวิจัยเรื่อง องค์ความรู้การป้องกันและรักษาโรคเฉพาะสตรีของหมอพื้นบ้านภาคใต้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของหมอพื้นบ้านในภาคใต้ของประเทศไทย ตลอดจนวิเคราะห์การใช้สมุนไพรใน ...
  • องค์รวมแห่งสาธารณสุข: ภูมิปัญญาจากการวิจัยระบบสาธารณสุข 

   Unknown author (โครงการวิจัยอยุธยา ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, ม.ป.ป.)
  • อนาคตระบบควบคุมกำกับของระบบยา ระบบเภสัชกรรม 

   ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร; Duangtip Hongsamoot (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   เอกสารนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบควบคุมกำกับของระบบยา/ระบบเภสัชกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจะนำเสนอระบบและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ ปัญหาของระบบ แนวโน้มและโอกาสการเปลี่ยนแปลงของระบบในอนาคต ระบบควบคุมกำกับในที่นี้มิได้จำกัดเฉพาะก ...
  • อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทย 

   ขนิษฐา นันทบุตร; Khnitha Nantrabutn; กล้าเผชิญ โชคบำรุง; ปิยะธิดา นาคะเกษียร; Khlaphachoen Chokbumrung; Phiyathida Nakhakasien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการสังเคราะห์อนาคตระบบบริการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยนี้ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง 1) การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยีเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 2) วิถีการดําเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพประชาชน ...
  • อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2546-2555) 

   คทา บัณฑิตานุกูล; Khata Banditanukul; สุนันทา โอศิริ; พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร; ฉัตรวรัญ องคสิงห์; Sunantha Oosiri; Phacharaporn Phanyawutikhain; Chatwarun Ongkasing (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพอนาคตระบบยา โดยการใช้กระบวนการคาดการณ์อนาคต (Foresight) รวมถึงการนำเสนอยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาและดำเนินการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องของระบบยา ที่ได้จากกระบวนการคาดการณ์อนาคต ...
  • อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง : สถานการณ์ระบบการเงินการคลัง 

   ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

   สำเริง แหยงกระโทก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบต.ไร่ส้ม 

   สิริเลิศ สรฉัตร (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก 

   สุธี ฮั่นตระกูล (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข 

   รุ้งระวี นาวีเจริญ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผรส.), 2552)
   เบาหวานเป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทย เป็นโรคที่ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่สำคัญหลายอย่างตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมองตีบ โรคไตวาย ตาบอด และแผลที่เท้า โรคเหล่านี้สามารถ ...
  • อยู่ดีดี 

   พลอย กษมา แย้มดี; ยศวดี สนธิไชย (ตาแสง Studio, 2559-01)
   วารสารอยู่ดีดี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราวของการออกแบบเพื่อคนทุกคน (Universal Design : UD) ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างงานที่เกิดจากการแชร์ความรู้จากภาคีและเครือข่ายต่างๆ จากเวิร์คช็อฟ สุนทรยสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยน ...
  • อวสานกรุงเทพฯ 2563 

   เสรี ศุภราทิตย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งที่มีการเติบโตและพัฒนาที่รวดเร็ว และจัดเป็นเมืองใหญ่ลำดับที่ 22 ของโลก เมื่อพิจารณาในแง่ของประชากรกว่า 8 ล้านคน กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนลึกกว่า 15 เมตร โดยเป็นที่ราบต่ำลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ...