Now showing items 224-243 of 5213

  • Primary Care Cluster Management 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 2559 หัวข้อ "Primary Care Cluster Management" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ...
  • Prince Mahidol Award Conference 2009 : Mainstreaming health into public policies 28-30 January 2009 Bangkok,Thailand 

   Prince Mahidol Award Conference secretariat office (Institute for population and social researchHealth Systems Research Institute, 2009-01)
  • Prince Mahidol Award Conference 2009 : Mainstreaming health into public policies,report on the Prince Mahidol Award conference 2009 28-30 January 2009 Bangkok,Thailand 

   Prince Mahidol Award Conference secretariat office (Health Systems Research InstituteInstitute for population and social research, 2009-01)
  • Private-public mix in woman and child health in low-income countries: an analysis of demographic and health surveys 

   Supon Limwattananon (Health Systems Research Institute, 2551-10)
   Achieving the maternal and child health Millennium Development Goals (MDGs 4 and 5) is still a grand challenge to several low-income countries (LIC). An analysis of the most recent (2001-2006) Demographic and Health Survey ...
  • Proactive activity to Promote Health Security for All in Border Area 

   วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์; Worawit Tantiwattanasap (Umphang Hospital,Tak Province, 2560-01-30)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมในหัวข้อ The last mile of UHC in Thailand, “Do we reach the vulnerable?” ในงานประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอน ...
  • Progress of research on developmental neurobiology 

   นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล; Nuanchan Chutabhakdikul (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   สมองเป็นอวัยวะแรกที่เริ่มพัฒนาคือจะพัฒนาตั้งแต่ 3-4 สัปดาห์หลังปฏิสนธิและใช้เวลาในการพัฒนา ยาวนานที่สุดคือจะพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับกลไกในการพัฒนา สมองจึงมีความสำคัญอย่า ...
  • Project Plus เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพครูฝึก O&M คนพิการทางการเห็นและผู้สูงอายุในชุมชน 

   เบญจมาศ เป็นบุญ; ประดับพร เนตวงษ์; กมลทิพย์ พงษ์พิพัฒน์วัฒนา; ภาวิณี ลาโยธี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-06)
   สืบเนื่องจากที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation and Mobility Training ...
  • Promotion Community-Based Continuing Holistic Care Among Palliative patient 

   ปัทมา วาจามั่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมสมัยใหม่ของระบบบริการหลากมิติ วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ...
  • Promotion of Brain Health and Happiness: Brain‐Mind‐behavior 

   นัยพินิจ คชภักดี; Naiphinich Kotchabhakdi (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...
  • Proposal for the development of a national mechanism for health care technology assessment in Thailand 

   Johnson, Egon; Monchai Chalaprawat (Health Systems Research Institute, 1997)
  • PTSD and Art Therapy 

   เลิศศิริร์ บวรกิตติ; Lertsiri Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • Public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in Thailand 

   Thailand Innovative Administration Consultancy Institute (s.n.], 1997)
   The project on public health services policy analysis and development of decentralization of administration to provincial and local governments in ThailandThe civil service system is an important mechanism for national ...
  • Quantum leap : the reform of Thailand's health system 

   Wiput Phoolcharoen (Health Systems Research Institute, 2547)
   Title: Quantum Leap: the Reform of Thailand’s Health SystemsResearcher: Wiput PhoolcharoenFunding Health Systems Research InstituteYear 2004Health system and policy research was a key element in the drafting of ...
  • R2R 

   อารักษ์ วงศ์วรชาติ; Aruk Wongworrachat (โรงพยาบาลสิชล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : ความสุขในการบริหารเครือข่ายด้วยแนวทางการสนับสนุนการทำ R2R วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 ...
  • R2R (RI2R&D) 

   พงศ์พิชญ์ วงศ์มณี; Pongpit Wongmanee (โรงพยาบาลหล่มสัก, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : จากชุมชนสู่นโยบาย R2R Success story: สุขภาวะทางเพศ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล, ...
  • R2R : ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม 

   ปกรณ์ ศิริยง; Pakorn Siriyong (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม ...
  • R2R clinic : การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

   หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: การคำนวณขนาดตัวอย่าง วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00-16.30 น. ณ Jupiter13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
   Tags:
   Top hit
  • R2R Clinic : ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อย 

   ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07)