Now showing items 2776-2795 of 5127

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-01)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอแนวนโยบายรัฐด้านสุขภาพ - สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันถูกละเลย - ก้าวแรกของโครงการพัฒนาคุณภา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขก้าวสู่โลกอินเทอร์เน็ต ให้บริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขผ่านเว็บไซต์ www.hsri.or.th - ประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ภาคเหนือ - สถาบันสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 

   ชูชัย ศุภวงศ์; ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-03)
   - ที่ประชุมกระจายอำนาจบริหารงบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เห็นพ้องเสนอปรับวิธีจัดสรรงบเพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัว - กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัดในการบริหารงบประมาณ - workshop 2 ของโครงการพัฒนาคุณภาพบริการ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-04)
   - สาธารณสุขเป็นเสาหลัก รวมพลังหน่วยงานสาธารณสุขระดับชาติ ลงนามตั้งภาคีพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล – โรงพยาบาลบ้านแพ้ว บนเส้นทางสู่โรงพยาบาลอิสระ - แกนนำผู้ปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาลเสนอแนวทางปรับระบบบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-05)
   - ถึงเวลาส่งเสริมสุขภาพ – สถาบันและกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพคืบหน้า เสนอทางเลือกใหม่ จัดตั้งพระราชกฤษฎีกา – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจับมือสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ชูแนวคิด อาหารไทย อาหารสุขภาพ จัดอาหารเพื ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-06)
   - ที่ประชุมส่งเสริมสุขภาพ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน เปิดตัวเครือข่ายประชาคมส่งเสริมสุขภาพ – เปิดทัศนะผู้นำทางสังคม – ประชาสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ – พลังสังคมเพื่อสุขภาพ : กรณีตัวอย่างองค์กรเด่นในประเทศไทย – จะสนับสนุน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-10)
   - ระดมสมองนักสาธารณสุข นักวิชาการตั้งคำถามการวิจัย ปรับโฉมโรงพยาบาลรัฐ เป็นอิสระเพื่อประสิทธิภาพ – การปฏิรูประบบราชการที่อังกฤษ – ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคู่มือการให้บริการเวชกรรมป้องกันด้านคลินิก วางตัวผู้ประสานงานเพื่ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-11)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเตรียมเสนอผล 5 โครงการวิจัยรับแผนสุขภาพดีด้วยตนทุนต่ำ หาแนวทางจัดซื้อยาคุณภาพราคาประหยัด - ระดมความคิดกำหนดทิศทางและเป้าหมาย การวิจัยและพัฒนารูปแบบประชาสังคมผู้สูงอายุ – ศูนย์แพทย์ชุมชน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540-12)
   10 ประเทศเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพ เร่งจัดตั้งกลไก ประสานพันธมิตร – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขให้ทุนสนับสนุนแผนพัฒนาองค์ความรู้ ระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม – มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-01)
   - สาธารณสุขเร่งปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐตามเงื่อนไขธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย เตรียมทดลองกับโรงพยาบาลนำร่องปีนี้ – การปฏิรูปโรงพยาบาลรัฐในสิงคโปร์ – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2 ส่งเสริมสุขภาพ : บทบาทใหม่แ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-02)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขมุ่งลดรายจ่ายค่ายาโรงพยาบาลรัฐและภาระผู้ป่วย วางมาตรการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ – เสวนาสื่อมวลชนเรื่อง การปฏิรูประบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ความเสมอภาคที่คุ้มทุน – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-03)
   - นักวิชาการแจงผลกระทบการปฏิรูประบบราชการและรัฐธรรมนูญใหม่ สาธารณสุขต้องเร่งปรับตัวเพื่อประสิทธิภาพ – โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงการบริหารงานโรงพยาบาลรัฐ จัดระดมความคิดเห็นเสนอกรรมการปฏิรูประบบราชการปรับร่างพรบ.องค์การมหาชน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-07)
   - กำหนดขั้นตอนการสนับสนุนโครงการวิจัย เน้นบทบาทที่ปรึกษามุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยระดับพื้นที่ – ไม่มีเวลาทำวิจัย อย่าให้คำตอบนี้เป็นอมตะ – ระบบการบริหารงานและการเงิน-เงื่อนไขสำคัญของการก้าวไปสู่โรงพยาบาลอิสระ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-11)
   - เปิดเวทีขยายความ ประชาคม ทำไมจึงเป็นขุมพลังนำสู่สังคมสุขภาพดี – ชุดโครงการวิจัยต่างด้าวในไทย ชี้ช่องโหว่นโยบาย ฉายชะตากรรมเศร้า – เปิดเว็บสุขภาพ www.healthnet.in.th – รักษาสุขภาพดีกว่ารักษาโรค – เก็บตกจาก Hospital ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-08)
   - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมกับบริษัทแมเนจเมนท์ ไซน์ส ฟอร์ เฮลธ์ (Management Sciences for Health-MSH) กำหนดกรอบการศึกษา 4 ประเด็นหลัก วางแนวปฏิรูประบบสาธารณสุขเสนอกระทรวงสาธารณสุข – ศักยภาพใหม่เพื่อระบบสาธารณสุขไทย – ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-09)
   - วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมและสาธารณสุขจากวิกฤตเศรษฐกิจ แปรวิกฤตเป็นโอกาสเพื่อพัฒนาระบบใหม่ – ลอยตัวในน้ำให้ได้ ก่อนจะว่ายน้ำให้สวย –โครงการพัฒนาเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐ – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-10)
   - ความก้าวหน้าของ Health Management and Financing Study Project เสนอมาตรการการกระจายบุคลากรสาธารณสุข – สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขร่วมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ พร้อมทีมวิจัย ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541-11)
   – ชี้มาตรการต่อรองราคายา ประหยัดงบประมาณได้ 25% แต่ยังมีช่องให้ทุจริต เสนอสาธารณสุขเร่งปรับปรุงระบบบริหารเวชภัณฑ์ – ปัญหายาของประเทศไม่ได้มีเพียงการจัดซื้อ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสนับสนุน 5 ชุดโครงการวิจัยด้านยา ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   – โครงการ Health Management and Financing Study Project (HMFS) สรุปแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงพยาบาลของรัฐ เสนอระบบบริหารงานโรงพยาบาลอิสระ – ก้าวต่อไปบนเส้นทางสายคุณภาพ – 6 ปีที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดใจนพ.สมศักดิ์ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542-01)
   - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ก้าวใหม่ในกระแสคุณภาพพุ่งสูง – Health workplace – นับถอยหลังสู่โรงพยาบาลอิสระในกำกับรัฐ สถาบันวิจัยเสนอรายงานสรุปผลโครงการ Health Management and Financing Study Project : HMFS – ...