Now showing items 282-301 of 5262

  • A Rapid Review of Research Publications Pertaining to Thai Drug System 

   ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง; กุลธิดา ไชยจินดา; อภินันท์ สิริรัตนาธร (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • Rational (Optimal) Drug Use Vs Patient Safety 

   วิชชุนี พิตรากูล; Wichunee Pitragool (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Rational Drug Use : Khon Kaen Network 

   นิสรา ศรีสุระ; Nissara Srisura (โรงพยาบาลขอนแก่น, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • Rational drug use policy 

   Surachoke Tangwiwat; สุรโชค ต่างวิวัฒน์ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   Rational drug use policy by Surachoke Tangwiwat in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World Ballroom A, 23rd Floor, The Centara ...
  • Referal system improvement in Thailand : technical report 

   Somsak Chunharas (Health Systems Reseach Institute, Management fSciences for Health, 1999)
   การปรับปรุงระบบการส่งต่อในประเทศไทย : รายงานวิชาการสองปัญหาหลักของระบบส่งต่อบริการสุขภาพในภาครัฐได้แก่ การข้ามสถานบริการปฐมภูมิของผู้ใช้บริการไปยังสถานบริการในระดับที่สูงกว่า และ ขาดการใช้ข้อมูลคลินิกแบบไป-กลับขณะที่มีกา ...
  • Reinventing the Business of Government: an interview with change catalyst David Osborne 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; Anuwat Supachutikul (2537)
   บทความนี้ สรุปบทความจาก Harvard Business Review May-June 1994 : 133-143 กรปรับเปลี่ยนหน่วยงานของรัฐซึ่งไร้ประสิทธิภาพไปสู่องค์กรซึ่งไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อลูกค้าเป็นงานที่ท้าทายรัฐบาลกลางอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาที่ยิ่ง ...
  • Reliability, Validity และแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • Research Gaps of Migrant Health Agenda in Thailand 

   Rapeepong Suphanchaimat (Health Systems Research Institute, 2019-01-29)
   National Stakeholder Consultation on Migration Health. 29 January 2019. The Sukosol Hotel, Kamolthip2 Ballroom, Bangkok, Thailand
  • Research Management in Health & Health Systems Research 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; Watchara Riewpaibul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • Research Management System 

   รุ่งทิวา หมื่นปา; Rungtiwa Hmuenpha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • Research on sleep disordered breathing in children 

   อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์; Aroonwan Preutthipan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common sleep disordered breathing in children. Research publications on childhood OSA in Thailand have been started since 1997. At Ramathibodi Hospital we found that of 39 ...
  • Research on Sleep disorders and their impacts on health 

   นฤชา จิรกาลวสาน; Naricha Chirakalwasan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   Sleep disorders are known to have impact on health status. One of the most common sleep disorders that have shown to be associated with significant comorbidities are obstructive sleep apnea. There are many studies ...
  • Research result : Population Attitude to Personal Health in Thailand 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Research Utilization in Health System 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์
  • Review of National Civil Registration and Vital Statistics Systems: A case study of Thailand 

   Boonchai Kijsanayotin; Kanet Sumputtanon; Pianghatai Ingun (Health Systems Research Institute, 2556-03)
   Vital statistics provide essential information for monitoring the progress towards achieving the United Nations Millennium Development Goals (MDGs). Well-functioning and reliable civil registration and vital statistics ...
  • Role of WHO in national drug policy development Thailand 

   Chantana Jutiteparak; Pisamai Chandavimol; Kanchana Kanchanasinith (Health Systems Research Institute, 1999)
   Role of WHO in national drug policy development ThailandSince 1975 WHO has promoted the number states to develop National Drug Policies whereby the member state have, in turn, requested for WHO technical assistance in the ...
  • Role of WHO in reference to the national policy for controlling tobacco consumption in Thailand 

   Siriwat Tiptaradol; Pisamai Chandavimol; Kanchana Kanchanasinith (Health Systems Reserch Institute, 1999)
  • Role of WHO in the development of country health programming in Thailand 

   World Health Organization; Health Systems Research Institute (Health Systems Research Institute, 1999)
   Role of WHO in the development of country health programming in ThailandA study based upon literature review of WHO assistance to Thailand in health development planning has been made. A brief background information of ...
  • Role of WHO in the development of international health in Thailand 

   World Health Organization; Health Systems Research Institute (Health Systems Research Institute, N.D.)
   Role of WHO in the development of international health in ThailandThis paper aimed at documenting the chronological development of international health in Thailand with particular emphasis on the role and contribution of ...
  • Scenarios Planning 

   สุรชัย สถิตคุณารัตน์; Surachai Sathitkunarat (ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2556-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำภาพอนาคตระบบสุขภาพของคนไทยในทศวรรษหน้า” วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ