Now showing items 2859-2878 of 5031

  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ภาสกร สวนเรือง; Passakorn Suanrueang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มโรคจิตเภท พฤติกรรมแบบโรคจิตเภท และโรคหลงผิด โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ ...
  • ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทย 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยนอกแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาล โดยทำการศึกษาในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 แห่ง โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลังในปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วยข้อมูลบริการ ...
  • ต้นทุนค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู 

   อุบลวรรณ วัฒนาดิลกกุล; ไม่มีข้อมูล (ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2553-03)
   แม้ว่าบางบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟูเริ่มขึ้นในประเทศไทยมานานเกือบสามสิบปีแล้ว แต่ก็นับว่าเป็นงานใหม่ของวงการสาธารณสุขไทย เพราะแต่เดิมคนส่วนใหญ่รู้จักเพียงบริการด้านกายภาพบำบัด ซึ่งเริ่มขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ต่อมาเมื่อม ...
  • ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก 

   สุชาติ เปี่ยมปรีชา; Suchat Piempreecha; ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์; Tawatchai Yingtaweesak; อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; นิลวรรณ อยู่ภักดี; Nilawan Upakdee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยศึกษาข้อมูลย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ ...
  • ต้นทุนดำเนินการของสถานีอนามัยในจังหวัดสมุทรสาครปีงบประมาณ 2542 

   ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์; Siriwan Pitayarangsarit; ธีรธัช กันตามระ; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   การศึกษาต้นทุนของสถานีอนามัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบต้นทุนรวมของสถานีอนามัย และต้นทุนต่อหน่วยบริการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการการเงินของทั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...
  • ต้นทุนต่อวันนอนในการให้บริการการดูแลระยะกลางในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง 

   อรพรรณ ศฤงคาร; Orapan Sa-ringkan; อังสนา บุญธรรม; Angsana Boonthum; สุคนธา คงศีล; Sukhontha Kongsin; สุขุม เจียมตน; Sukhum Jiamton; ภูษิต ประคองสาย; Phusit Prakongsai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลระยะกลางผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง ปีงบประมาณ 2561 โดยเป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดำเนินการเก็บข้อมู ...
  • ต้นทุนต่อวันสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; Utoomporn Wongsin; ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit; สันติ ลาภเบญจกุล; Santi Labbenchakul; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; Dichapong Pongpattrachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-12)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาต้นทุนเฉลี่ยต่อวันของการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงที่บ้านในมุมมองของรัฐซึ่งจ่ายเงินเพื่อให้เกิดกิจกรรมนี้ บริการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมบริการของโรงพยาบาล กิจกรรมบริการขอ ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ปีงบประมาณ 2546 และ 2547 

   สุเมธ องค์วรรณดี; Sumet Ongwandee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
   ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ได้ถูกใช้ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการ และเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรและวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยบริการต่างๆ ภายในโรงพยา ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   ทศพร วิมลเก็จ; Thosaporn Wimonkej (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   ศึกษาต้นทุนบริการและวิเคราะห์ต้นทุนบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การรักษาและทันตกรรม ในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน เตรียมงบประมาณ รวมทั้งจัดเตรียมท ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการ และการคืนทุน ของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ พ.ศ. 2537 

   บวร งามศิริอุดม; Boworn Ngamsiriudom; ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์; Maternal and Child Hospital (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   Unit cost and cost recovery of the maternal and child hospital,Chiang Mai province 1994 This study aims to determine the unit cost of providing services, the revenue of the hospital and the cost recovery of the hospital. ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการของโรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ 

   บวร งามศิริอุดม; ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์; ศรันยา งามศิริอุดม (2540)
   ด้วยเหตุที่โรงพยาบาลแม่และเด็ก เชียงใหม่ ยังขาดข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริการ ซึ่งมีความจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้จึงทำให้ได้ทราบถึงข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยบริการของทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข 

   วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangchroensathien; สุกัลยา คงสวัสดิ์; สนธยา รุ่งกิจการวัฒนา; ประภาพรรณ คำคม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2538)
   ต้นทุนต่อหน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์และประมาณต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมศูนย์บริการ สาธารณสุขทุกแห่งในกรุงเทพมหานครจำนวน 60 แห่ง สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยใช้ข้อมูลทางก ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการและอัตราการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการ 

   เกษม ตั้งเกษมสำราญ; Kasame Tungkasamesamran (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและอัตราการคืนทุนของโรงพยาบาลชาติตระการประจำปีงบประมาณ 2549 ระเบียบวิธีศึกษา เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลส่วนใหญ่ย้อนหลัง แต่มีบางข้อมูลที่เก็บไปข้างหน้า เช่น ค่าแรง, รายรับ, และค่ารักษ ...
  • ต้นทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 9 แห่ง ปี พ.ศ.2539-40 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai; อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; งามจิตต์ จันทรสาธิต; วรรณี พิริยะจิตรา; วรัญญา โพธินฤมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   Cost per Service of 9 General and Regional Hospitals Estimated by Cost-accounting Technique (1996-1997)The purpose of this study was to estimate cost per care of 9 of the general and regional hospitals to be beneficial for ...
  • ต้นทุนทันตกรรมรายบริการ ปี 2557 โรงพยาบาลท่าตูม 

   อารยา วรรณโพธิ์กลาง; Araya Wannapoglang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของบริการทันตกรรมรายบริการ ในปีงบประมาณ 2557 ของโรงพยาบาลท่าตูม รวบรวมข้อมูลต้นทุนทางตรงจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากรจากฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ...
  • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ของผู้ป่วยที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก: การศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

   วิน เตชะเคหะกิจ; พิรกิจ วงศ์วิชิต; ธีรยุทธ สุขโสม; อภิชญา บุรพัฒนานนท์; วัชลาวลี แย้มแก้ว; กาญจน์กนก พูลติ้ม; ปฐมพร แก้ววานิช; สุภิดา ลอยธาร; ชนินาถ อินทร์ด้วง; ปฐมาวดี ชิตเพชร; วัชพล ธนมิตรามณี; Win Techakehakij; Piragit Wongwichit; Thirayut Suksom; Apichaya Burapatthananon; Watchalawalee Yamkaew; Kankanok Pooltim; Pathomporn Kaewwanich; Supida Loytharn; Chaninat Induang; Phatthamawadee Chitphet; Vatchapon Tanamittramanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-06)
   ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในการเข้ารับการรักษาพยาบาล แต่การศึกษาเกี่ยวกับขนาดของภาระทางการเงินของครัวเรือนเกี่ยวกับต้นทุนนี้ยังมีน้อยอยู่ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิ ...
  • ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ที่สูงขึ้นเนื่องจากการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปที่โรงพยาบาลจังหวัด 

   วิน เตชะเคหะกิจ; Win Techakehakij; กนกพร พุทธารักษ์; Kanokporn Puttarak; กนกวรรณ แซ่ห่าน; Kanokwan Sae-han; ภานุพงศ์ เฟื่องฟุ้ง; Panupong Fuangfung; จตุรนต์ ชยุตวานิชกุล; Chaturon Chayuttawanitchakul; รัชพล ปราบราย; Ratchapon Prabrai; กาญจนา ทองทิพย์; Kanchana Tongtip; กรกนก นราวีรวุฒิ; Kornkanok Naraweerawut (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09)
   การส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนไปยังโรงพยาบาลจังหวัดทำให้ต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ในการรักษาสูงขึ้น ซึ่งรวมถึงค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ ยังไม่มีการศึกษาที ...
  • ต้นทุนทางสังคมกับความสุขของผู้พิการ พื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

   ณัฐชานนท์ อุตสม; วาสนา ศิริพรทุม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-10-01)
   วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาวิถีชีวิตและความคาดหวังของผู้พิการ รวมทั้งศึกษาทุนทางสังคมของชุมชน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการทางความคิดเชิงนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการบนพื้นฐานของทุนทางสังคม อันจะนำไปสู่การปฏิบัติอัน ...
  • ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการขาดงานและด้อยประสิทธิภาพการทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์ 

   กรรณิการ์ ฐิติบุญสุวรรณ; Khannika Thitiboonsuwan; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Montarat Thavorncharoensap; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; Chanida Lertpitakpong; จอมขวัญ โยธาสมุทร; Jomkwan Yothasamut; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; Usa Chaikledkaew; ยศ ตีระวัฒนานนท์; Yot Teerawattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทำงานจากการบริโภคแอลกอฮอล์ใน พ.ศ. 2550 โดยทำการสำรวจแบบภาคตัดขวางในประชากรไทย อายุ 15-60 ปี ที่มีงานทำในรอบ 7 วันก่อนการสำรวจ จาก ...
  • ต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยา ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

   สุกัญญา นำชัยทศพล; นุศราพร เกษสมบูรณ์; วิโรจน์ วิโรจนวัธน์; Sukanya Numchaitosapol; Nusaraporn Kessomboon; Viroj Virojanawat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ประหยัดได้ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในมุมมองของผู้ให้บริการ ...