Now showing items 2885-2904 of 5261

  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ 

   ปณิธาน หล่อเลิศวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   – วิกฤตการคลังโรงพยาบาลรัฐ : ประเด็นปัญหาและทางออก
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-02)
   - พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ คันเร่งขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ - สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมผลักดัน 2 ร่างกฎหมาย กู้ทุกข์คนไทย ตั้งกองทุนลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ – วิจัยชี้ชัด สวัสดิการคนไทยวัยทองถึงเ ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-04)
   - การแพทย์ทางเลือก การตื่นตัวของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพแบบผสมผสาน – โครงการคัดเลือกโรงพยาบาลชุมชนดีเด่น – เครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงาน – ขจัดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ สร้างมิติใหม่ระบบสุขภาพ – การเสวนาเรื่อง ครอบครัว ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 

   นิภาพร ศรีณรงค์สุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-08)
   - สิทธิและหน้าที่ของคนไทยในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ – เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน โครงการแสวงหาต้นแบบโรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน –สัมภาษณ์ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชนของผลคือ... ...
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 2 

   อภิญญา ตันทวีวงศ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   - ธงนำของการปฏิรูประบบสุขภาพ จับตา 2 กฎหมายใหม่ สร้างวิตามินบำรุงสุขภาพคนไทย พระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ ตั้งสำนักงานกองทุน ลดเหล้า บุหรี่ และสร้างเสริมสุขภาพ
  • จับกระแส : จดหมายข่าวสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ 3 

   สุระชัย ชูผกา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   - กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกับการบริหารด้านสาธารณสุข – เสียงจากภูธร สะท้อนความจริงใจ การกระจายอำนาจสาธารณสุข – กระจายอำนาจกับสู่ท้องถิ่น การบริหารงานสาธารณสุข คำตอบอยู่ที่กระทรวง? – โครงการนำร่องเพื่อการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ...
  • จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   สงครามชัย ลีทองดี; Songkramchai Leethongdee (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • จากครรภ์มารดาสู่อนาคต 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • จากความป่วยไข้ถึงแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพ 

   สมัย อาภาภิรม; Samai Apaphirom (โครงการสำนักพิมพ์สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
  • จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ 

   ทัศนีย์ ญาณะ; เกรียงศักดิ์ ซื่อเลื่อม; ณัฐกา สงวนวงษ์; ดุษณี ดำมี; นฤมล จันทรเจิด (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554-10)
   การจัดทำหนังสือเล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเนื้อหาและการสังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ในเวทีวิชาการต่างๆอันได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การอภิปรายทางวิชาการ การเสวนา ...
  • จากทุนนิยมโลกสู่ชุมชนโลก 

   พิภพ อุดมอิทธิพงศ์; วอลเดน เบลโล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-07)
  • จากธุลีสู่ดวงดาว ประสบการณ์การเรียนรู้จากช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต 

   วรรณา จารุสมบูรณ์; วริสรา กริชไกรวรรณ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2550-09)
   หนังสือจากธุลี สู่ดวงดาว ถ่ายทอดให้เห็นถึงชีวิตในระยะสุดท้ายของผู้คนร่วมสมัย แม้จะเน้นที่การดูแลรักษาของแพทย์ พยาบาล และญาติมิตร แต่ก็ได้ฉายภาพให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้คนเวลานี้ตายอย่างไร มีความรู้สึกนึกคิดต่อความเจ็บป่ว ...
  • จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   จากนโยบายสู่การปฏิบัติ : หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547 ประกอบด้วย 7 บท ได้แก่ บทที่ 1. กระบวนการกําหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า บทนี้จะวิเคราะห์กระบวนการกําหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Agenda ...
  • จากนโยบายสู่การปฏิบัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย 

   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ; International Health Policy Program (สำนักงาน, 2548)
  • จากภูมิปัญญาไส้หมอนขิดป่าติ้ว ช่วยการนึ่งซองซีลไม่ให้เปียกชื้น 

   บังอร อินอ่อน (โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   เมตตา กูนิง (มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   ปารมี ทองสุกใส (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...