Now showing items 325-344 of 5378

  • TCEN เบาหวาน ชี้ทิศ กำหนดเป้า เร่งเร้าพัฒนา 

   สมเกียรติ โพธิสัตย์; วรนุตร อรุณรัตนโชติ (สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552-08)
  • Technology Assessment and Social Security in Thailand" (TASSIT) 

   Tomson, Goran; Sundbom, Richard; Health Systems Research Institute; Karolinska Institute (Health Systems Research Institute, 1999)
   Technology Assessment and Social Security in Thailand (TASSIT)The project on "Technology Assessment and Social Security in Thailand" (TASSIT) started in 1993 and has since developed and now also includes other areas. It ...
  • TECHNOLOGY เรียนรู้ IT สุดล้ำ 

   ปรารถนา อึ้งชูศักดิ์; ชัชรพล เพ็ญโฉม; สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-07)
   แนวคิดของการพัฒนา BlueRollingDot คือการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตรอบด้านของคนพิการที่ครอบคลุมในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การประกอบอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี องค์ความรู้ การออกแบบ ศิลปะ บันเทิง รูปแบบการดำเนินชีวิต ...
  • Thai drug system : a situation analysis for further development 

   Technical working group for analysis of the Thai drug system (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • Thai Economy 4.0 Medicine, Health and Wellness. Based on core technologies. 

   ศันสนีย์ ไชยโรจน์; Sansanee Chaiyaroj (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-05-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม HSRI Retreat หัวข้อ Thai Economy 4.0 Medicine, Health and Wellness. Based on core technologies. วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
  • Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors 

   วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; ฐิติกร โตโพธิ์ไทย; Tithikorn Topothai; ชมพูนุท ไทยจินดา; Chompoonut Thaichinda; จิราพร ขีดดี; Chiraporn Keeddee; ดารินทร์ อารีย์โชคชัย; Darin Areechokechai; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thammarangsri (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • THAI Model คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุข 

   แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ; Kaewta Nopmaneejumruslers (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563)
   คู่มือดูแลเด็กพิเศษด้วยหัวใจ-ความสุขนี้ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อพ่อแม่คนไทยตามบริบทสังคมไทยให้สามารถเข้าใจตัวตนของเด็กออทิสติก เด็กพิเศษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยเน้น 3 เรื่องหลัก พัฒนาการอารมณ์และสังคม, สัมพันธภาพในครอบครัว ...
  • Thailand Migrant Health Policy 

   Supakit Sirilak; ศุภกิจ ศิริลักษณ์ (Health Systems Research Institute, 2019-01-29)
   National Stakeholder Consultation on Migration Health. 29 January 2019. The Sukosol Hotel, Kamolthip2 Ballroom, Bangkok, Thailand
  • Thailand National Birth Defect Registry 

   สุทธิพงษ์ ปังคานนท์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Thailand national strategic plan on antimicrobial resistance 2017-2021 

   Health Systems Research Institute; Coordination and Integration Committee on Antimicrobial Resistance (Health Systems Research Institute, 2560)
   antimicrobial medicines, especially antibacterial agents, are essential to medical care and public health. As well as having a vital role in reducing morbidity and mortality in individuals who present with bacterial ...
  • Thailand's health workforce : local initiatives to address workforce challenges 

   Achara Skuntaniyom; Achara Suksamran; Kamolrat Turner; Laid Jamjan; Nonglak Pagaiya; Patcharapa Kanchanaudom; Peranan Jerayinmongkol; Piriyalux Sirisupluxana; Pornruedee Nitirat; Sunanta Thongpat; Suparpit von Bormann; Tharin Sukanun; Thongsouy Sitanon; Wanida Sriworakul; Wilaiporn Khamwong; Yupaporn Pongsing (Health Systems Research Institute, 2554)
  • Thailand's mid-decade goals for children : monitoring and evaluation programme phase 1: national monitoring and evaluation system and current mid-decade goals status 

   Yongyout Kachondham; Health Systems Research Institute (Health Systems Research Institute, 1993)
   The study included a critical scrutiny in all aspects of the information system including personnel involved, data collection forms, compilation procedures, utization, and reporting system up the hierarchy from sub-district ...
  • Thailand's tobacco control laws : Tobacco products control act B.E.2535 (1992) non-smokers'health protection act B.E.2535 (1992) 

   Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 1995)
  • The Ministry of Public Health in Migration Health 

   Patchara Sateanpuctra; พัชรา เสถียรพักตร์ (Health Systems Research Institute, 2019-01-29)
   National Stakeholder Consultation on Migration Health. 29 January 2019. The Sukosol Hotel, Kamolthip2 Ballroom, Bangkok, Thailand
  • Transformation from ERAS to VBHC ทางออกของระบบสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต กรณีศึกษา Fast Track Hip and TKA surgery โรงพยาบาลแพร่ 

   ลักษณ์ ชุติธรรมานันท์; Luck Chutithammanun (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • Transformative learning for health equity 

   Kanitsorn Sumriddetchkajorn; Pornruedee Nitirat; Thongsouy Sitanon; Boontuan Wattanakul; Tanya Vannapruegs; Laid Jamjan; Kamolrat Turner; Panarut Wisawatapnimit; Sukjai Charoensuk; Orarat Wangpradit; Yupaporn Tirapaiwong; Achara Suksamran; Wilaiporn Khamwong; Anchaleeporn Amatayakul; Sunanta Thongpat; Suparpit von Bormann (Health Systems Research Institute, 2557)
  • Triangle that moves the mountain and health systems reform movement in Thailand 

   Prawase Wasi (Health Sytems Research Institute, 2543)
  • TRIPs plus provision to ensure access to medicine: challenge or obstacle? 

   Correa, Carlos Maria (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   TRIPs plus provision to ensure access to medicine: challenge or obstacle? by Carlos Maria Correa in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th ...
  • UCS กับผลกระทบต่อระบบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

   สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (กรมอนามัย, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร