Now showing items 3550-3569 of 5230

  • ผลกระทบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ 

   วิทยา เมฆขำ; Withaya Mekkham; วิทยา อยู่สุข; Witya Yusuk; สิน พันธุ์พินิจ; Sin Punpinit; ละอองทิพย์ มัทธุรศ; Laongthip Maturos (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การประเมินผลความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานศิลปหัตถกรรมโลหะ ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ โดยการสำรวจลักษณะประชากร สภาพปัญหา เพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างรูปแบบใช้ในการประเมินผลด้านความปลอดภัยทา ...
  • ผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสุขภาพ 

   ภราเดช พยัฆวิเชียร; Paradech Payupwichien; การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และรูปแบบการให้บริการกิจกรรมบำบัดทางไกลในยุคชีวิตวิถีใหม่ 

   มะลิวัลย์ เรือนคำ; Maliwan Rueankam; วัฒนารี อัมมวรรธน์; Watthanaree Ammawat; ศุภลักษณ์ เข็มทอง; Supalak Khemthong; พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์; Pornpen Sirisatayawong; พรทิพย์พา ธิมายอม; Pornthippa Thimayom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-03)
   งานวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาต่อรูปแบบการให้บริการกิจกรรมบำบัดในประเทศไทยและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบจากต่างประเทศมาใช้ในบริบทสังคมไทย โดยสำรวจความคิดเห็นจากนักกิ ...
  • ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิตและรูปแบบการให้บริการทางกิจกรรมบำบัดที่ตอบสนองต่อยุคชีวิตวิถีใหม่ 

   มะลิวัลย์ เรือนคำ; Maliwan Rueankam; พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์; Pornpen Sirisatayawong; ศุภลักษณ์ เข็มทอง; Supalak Khemthong; วัฒนารี อัมมวรรธน์; Watthanaree Ammawat; พรทิพย์พา ธิมายอม; Pornthippa Thimayom (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-29)
   การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed method) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ต่อการทำกิจกรรมการดำเนิน ...
  • ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อผลการดำเนินงานวัณโรคในประเทศไทย 

   อุษณีย์ อึ้งเจริญ; Usanee Ungcharoen; พิริยา เหรียญไตรรัตน์; Piriya Rientrirat; วรรณนิศา เทพรงค์ทอง; Wannisa Theprongthong; แมกา, ไซฟุดดีน; Maeka, Saifuddeen; ศิวรัตน์ นามรัง; Siwarat Namrang; ทิพประภา อมราสกุลทรัพย์; Thipprapa Amarasakulsap; ไพฑูรย์ บุญตวง; Phaithoon Boonthoung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการระบาดครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2562 ณ ประเทศจีน หลังจากนั้นมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย รัฐบาลไทยได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ...
  • ผลกระทบด้านงบประมาณในการผนวกร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; วราภรณ์ ปวงกันทา; สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย; วีระศักดิ์ พุทธาศรี; Nusaraporn Kessomboon; Surasit Lochid-amnuay; Waraporn Poungkantha; Weerasak Putthasri (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การศึกษารูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลกับร้านยาในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบด้านงบประมาณ ที่กำหนดให้ร้านยาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ...
  • ผลกระทบด้านสุขภาพจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ต่อผู้มีความบกพร่องทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานคร 

   ประภัสสรา พงศ์พันธุ์พิศาล; Prapatsara Pongpunpisand; มนทยา สุนันทิวัฒน์; Montaya Sununtiwat; สมหญิง พุ่มทอง; Somying Pumtong; ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช; Luerat Anuratpanich (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
   โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สร้างผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านสุขภาพจากมาตรการทางสาธารณสุขในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ...
  • ผลกระทบด้านสุขภาพจิตของประชาชนต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) เขตสุขภาพที่ 5 

   อัมพร เบญจพลพิทักษ์; Amporn Benjapolpitak; ธิติ แสวงธรรม; Thiti Sawangtham; ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา; Sarutphan Chakkraphan na Ayutthaya; รุจิรา เข็มเพ็ชร; Rujira Kemphet; รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ; Rakpong Wiangcharoen; จิรภัทร กัลยาณพจน์พร; Jiraphat Kanlayanaphotporn; ณัฐพงศ์ กาญจนะโกมล; Nattapong Kanchanakomala; อัญญา ปลดเปลื้อง; Unya Plodpluang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
   การศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงลึกผลกระทบต่อสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 5 จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
  • ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย 

   ภาณุมาศ ภูมาศ; สุพล ลิมวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-12-20)
   การติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยและมีความสำคัญทั้งการติดเชื้อในโรงพยาบาลและการติดเชื้อในชุมชน การติดเชื้อในโรงพยาบาลมักเกิดจากการติดเชื้อที่ดื้อยาต้านจุลชีพ การดื้อยาต้านจุลชีพของ Acinetobactor baumannii, ...
  • ผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น 

   ภาณุมาศ ภูมาศ; วิษณุ ธรรมลิขิตกุล; ภูษิต ประคองสาย; ตวงรัตน์ โพธะ; อาทร ริ้วไพบูลย์; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Panumart Phumart; Tuangrat Phodha; Visanu Thamlikitkul; Arthorn Riewpaiboon; Phusit Prakongsai; Supon Limwattananon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
   การศึกษานี้ประเมินผลกระทบของการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพต่อสุขภาพและความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยมุมมองของสังคม โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิของผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลทุกระดับและข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล 1,023 ...
  • ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรไทย 

   ประพักตร์ เนรมิตพิทักษ์กุล; ชนิดา เลิศพิทักษ์พงศ์; จอมขวัญ โยธาสมุทร; อุษา ฉายเกล็ดแก้ว; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในประเทศไทย 

   ไพบูลย์ พิทยาเธียรอนันต์; รักมณี บุตรชน; จอมขวัญ โยธาสมุทร; วิชัย เอกพลากร; ยศ ตีระวัฒนานนท์; เนติ สุขสมบูรณ์; มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์; Paiboon Pitayatienanan; Rukmanee Butchon; Jomkwan Yothasamut; Wichai Aekplakorn; Yot Teerawattananon; Naeti Suksomboon; Montarat Thavorncharoensap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-09)
   ภาวะน้ำหนักเกิน (Overweight) และโรคอ้วนเป็นสาเหตุของโรคเรื้อรังสำคัญหลายชนิดที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก ความชุกของโรคอ้วนในประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2547 ภาวะน้ำหนักและโรคอ ...
  • ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองทองคำแบบใหม่ 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; Chudchawal Juntarawijit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
   การทำเหมืองทองคำแบบใหม่ได้สร้างความกังวลให้แก่สาธารณชนในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ บทความนี้จะนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเหมืองทองคำแบบใหม่และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ ...
  • ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีอันตรายในภาคการเกษตรไทย 

   นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kedsomboon; นาถธิดา วีระปรียากูร; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์; Natteeda Verapheyakun; Phatapong Kedsomboon (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547)
   จากข้อมูลการใช้สารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ซึ่งจากการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม 2546 มีข้อเสนอให้รัฐบาลห้ามนำเข้าสารเคมีอันตราย กลุ่ม 1a และ ...
  • ผลกระทบทางสุขภาพจากธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 

   แสงอรุณ อิสระมาลัย; Saengarun Isaramalai; ภัทราภรณ์ กฤษณะพันธ์; Phatrapron Khisanaphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่บริเวณเกาะสุมาตรา ในประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ส่งผลให้บริเวณชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย เกิดคลื่นยักษ์พัดน้ำทะเลเข้าฝั่ง ทําให้ 6 จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างมาก ...
  • ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด การกำหนดขอบเขตและแนวทางศึกษา 

   ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร; นงเยาว์ อุดมวงศ์; มลวิภา ศิริโหราชัย; ยุวยงค์ จันทรวิจิตร; จิตนธี เขนย; ศิวพร อึ้งวัฒนา; นุชยงค์ เยาวพานนท์; Chudchawal Juntarawijit; Yuwayong Juntarawijit; Sivaporn Aungwattana; Nongyao Udomvong; Jitnatee Kaney; Nootchayong Yaowapanon; Monvipa Sirihorachai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
   การทำเหมืองถ่านหินอาจสร้างผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายประการ ปัจจุบันยังขาดแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการประเภทนี้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโครงการพัฒนาเหมืองถ่านหินแบบเปิด ...
  • ผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ 

   สุภาวดี บุญเจือ; Supavadee Boonjua (สถาบันวิจัยสาธารณสุข, 2549)
   การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลําตะคองแบบสูบกลับ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลําตะคองแบบสูบกลับ และศึกษากระบวนการของปัญหาและอุปสรรคจากการมีส่วนร่วมในการศึกษารายงา ...
  • ผลกระทบและการปรับตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีทัณฑสถานและชุมชนในกรุงเทพมหานคร 

   นพวรรณ เปียซื่อ; Noppawan Piaseu; ธิราภรณ์ จันทร์ดา; Tiraporn Junda; วรรณา สนองเดช; Wanna Sanongdej; ผจงจิต ไกรถาวร; Phachongchit Kraithaworn; สุกัญญา ตันติประสพลาภ; Sukanya Tantiprasoplap; สุวัจนา น้อยแนม; Suwatjana Noinam; จันทรา แก้วภักดี; Jantra Keawpugdee; เสาวรส คงชีพ; Saowaros Kongcheep; สุพรรณนา ครองแถว; Suphanna Krongthaeo; รุ่งอรุณ เกศวหงส์; Rungarun Gaesawahong; วาสนา ศรีสุข; Wassana Srisuk (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-04)
   การศึกษาเชิงคุณภาพแบบบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกระทบและกลไกการปรับตัวของทัณฑสถานและชุมชนในกรุงเทพมหานคร ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 รวมถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 2) สังเคราะห์บทเรียนที่จำเป็นต่อการปร ...
  • ผลกระทบและภาระการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวภายใต้วัฒนธรรมไทย 

   ศิราณี ศรีหาภาค; Siranee Sihapark; โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komatra Chuengsatiansup; คณิศร เต็งรัง; Kanisorn Tengrang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556)
   รายงานผลการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ภาระและผลกระทบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ บทบาทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในสังคมไทย ...
  • ผลกระทบและศักยภาพการปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ของกลุ่มชาวเขาที่อาศัยอยู่พื้นที่ชนบทชายแดน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย 

   รติภาคย์ ตามรภาค; Ratipark Tamornpark; ธวัชชัย อภิเดชกุล; Tawatchai Apidechkul; ภาณุพงศ์ อุปละ; Panupong Upala (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
   การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 และประเมินศักยภาพการปรับตัวผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อป้องกันโรค COVID-19 กลุ่มประชากรชาวเขา จำนวนสามกลุ่ม คือ เด็กนักเรียน ...