Now showing items 3577-3596 of 5101

  • ผู้นิพนธ์ร่วม 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ผู้ป่วยกลุ่มอาการภูมิไวเกินแดปโสน 1 ราย จากอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

   บุญชัย ตระกูลขจรศักดิ์; Boonchai Trakulkajornsak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   กลุ่มอาการภูมิไวเกินแดปโสน (dapsone hypersensitivity syndrome; DHS) มีรายงานไว้น้อยมากในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 8 สิงหาคม 2550 ผู้รายงานมีโอกาสวิเคราะห์ระเบียนผู้ป่วยของโรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลขอนแก่น ...
  • ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 

   อมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์; Amonrat Manawatthanawong; สุรศักดิ์ ไชยสงค์; Surasak Chaiyasong; สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon; จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์; Chulaporn Limwattananon; กัญจนา ติษยาธิคม; Kanjana Tisayaticom; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-09)
   กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable diseases: NCDs) เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญและเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการมีกิจกรร ...
  • ผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลันจากพิษงูแมวเซา 1 ราย 

   นิทัศน์ วิไลวรรณ; Nitatt Vilaiwanna (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   หญิงไทยอายุ 41 ปี ถูกงูแมวเซากัดที่หลังเท้าซ้าย บริเวณแผลปวดบวมมีเลือดไหลซึม ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 40 มิลลิลิตรตั้งแต่วันแรก วันต่อมาอาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกทางช่องคลอด และปัสสาวะออกน้อย เกิดภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน ...
  • ผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังภายใต้นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2548 

   กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์; Krit Pongpirul; อรอุมา ช่วยเรือง; Onuma Chuayruang; อลีน่า กรรณสูต; Alina Kanasuta (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550)
   การศึกษาสถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะไตล้มเหลวเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยใช้ฐานข้อมูลผู้ป่วยในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2548 เลือกผู้ป่วยที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็นภาวะไตล้มเหลวเรื้อรัง ...
  • ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ร่วมด้วยช่วยกันลดขยะรังสีชีวภาพ 

   มลุลี ตัณฑวิรุฬห์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น. ณ Jupiter6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ผู้ป่วยเบาหวานเท้าเป็นแผล ควรล้างเท้าด้วยน้ำร้อนฆ่าเชื้อโรคจริงหรือ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-02)
   Infographic ข้อมูลจากโครงการวิจัย ภาระและระบบการดูแลโรคหลอดเลือดส่วนปลาย ต่อเนื่องปีที่ 3 (https://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/4869) ให้ข้อมูลการดูแลเท้าที่ถูกต้องในผู้ป่วยเบาหวาน
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไทยได้รับการดูแลรักษาอย่างไร 

   ยงชัย นิละนนท์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา 

   ปกรณ์ สิงห์สุริยา; วิภาดา อังสุมาลิน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-07)
   รายงานการศึกษาเรื่อง ผู้พิการจากมุมมองทางปรัชญา ภาคใต้โครงการ ศาสนากับคนพิการในประเทศไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษามโนทัศน์และทฤษฎีต่างๆ ทางปรัชญาที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้พิการ รวมถึงศึกษากรอบแนวคิดในการเสริมคุณค่ ...
  • ผู้สูงอายุและผู้ดูแล: ความเปราะบางของสังคมผู้สูงอายุภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย 

   ศิราณี ศรีหาภาค (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2556-08-07)
   เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการวิชาการสังคมและสุขภาพ ประจำปี 2556 เรื่อง แนวรบสุขภาพ: พรมแดนวัฒนธรรมกับการรุกของทุน (Frontiers of Health: Cultural Borders and the Dominance of Capital) หัวข้อย่อย เข้าใจคนขาด-ขาดคนเข้าใจ ...
  • ผู้หญิงกับการคุมกำเนิด 

   มัลลิกา มัติโก (2539)
   นโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัวผ่านมาตรการการคุมกำเนิดที่ผ่านมา ได้ละเลยความจริงที่ว่าผู้หญิงมีสิทธิที่จะเลือกหรือไม่เลือก และสิทธิที่จะควบคุมร่างกายตัวเอง การให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์อย่างกว้างขวางแก่ผู้หญิงวัยต่างๆ ...
  • ผู้หญิงกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง 

   เรณู พุกบุญมี (2539)
   ปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังในผู้หญิงพบมากขึ้นตามอายุ และการที่ผู้หญิงมีอายุยืนกว่าผู้ชายทำให้ผู้หญิงเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากกว่า แต่ภายใต้สังคม-วัฒนธรรมที่ผู้หญิงเป็นผู้ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว เมื่อตนเองเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ...
  • ผู้หญิงกับสุขภาพ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2539)
  • ผู้ให้บริการ : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ (โรงพยาบาลราชบุรี, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • ผ้าปิดตาสุขสบาย 

   พิมพ์ริสา ตั้งไพบูลย์ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R กับการพัฒนานวัตกรรม วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.45.16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ผ้าห่อหนูน้อยอบอุ่น 

   สมควร กิ่งก้าน; Somkuan Kingkran (โรงพยาบาลธัญบุรี, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : R2R in Secondary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 10 กรณีศึกษาที่ได้รับร ...
  • ฝากเลี้ยงเสี่ยงรอบด้าน 

   กองบรรณาธิการ (บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2550-01)
  • ฝ่าข้ามความบ้า : การเดินทางจากโลกหลอนออกมาสู่โลกจริงของผู้บกพร่องทางจิต 

   วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-10)
   หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดประสบการณ์ชีวิตคนพิการ ที่ว่าด้วยเรื่องราวชีวิตของคนพิการทางจิตและครอบครัวที่ร่วมกันฟันฝ่าวิกฤตความเจ็บป่วยทางจิตมาจนพบความสุขอีกครั้ง ซึ่งแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย ตั้งใจทำหน้าท ...