Now showing items 3610-3629 of 4994

  • ภาวะโลกร้อน : ผลกระทบต่อพืช 

   สายชล เกตุษา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ภาวะโลกร้อน คือ อุณหภูมิบรรยากาศผิวโลกสูงขึ้น อุณหภูมิสูงสามารถทำให้พืชได้รับอันตรายและอาจทำให้พืชตายได้ โดยกลวิธีหลายทาง แม้ว่าในทางธรรมชาติ พืชมีความสามารถในการป้องกันตัวเองให้อยู่รอดจากอันตรายที่เกิดจากอุณหภูมิสูง ...
  • ภาวะโลกร้อนกับภัยน้ำท่วม 

   สุทัศน์ ยกส้าน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศทารกแรกคลอดในประเทศไทย 

   อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ; สมชัย บวรกิตติ; Orawan Siriratpiriya; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-03)
   ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2449-2548) อุณหภูมิเฉลี่ยบนผิวโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วง พ.ศ. 2538-2549 โดยปีที่ร้อนที่สุดคือ พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2548 คณะผู้วิจัยสนใจว่าภาวะโลกร้อนช่วงนี้เป็นปัจจัยอิงกำหนดเพศภาวะของคนไทยเพียงใด ...
  • ภาวะโลกร้อนกับเพศประชากร 

   สมชัย บวรกิตติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-12)
  • ภาวะโลกร้อนกับโรคมาลาเรีย 

   สุพัตรา ทองรุ่งเกียรติ; เสฏฐวุฒิ แก้ววิเศษ; สมชัย บวรกิตติ; Supatra Thongrungkiat; Setthawut Keawviset; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกในช่วงศตวรรษที่ผ่านไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 0.74-0.18 องศาเซลเซียส (1.33-0.32 องศาฟาเรนไฮด์) ในขณะที่อุบติการณ์ของภัยธรรมชาติและโรคระบาดก็เพิ่มขึ้น มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าภาวะโลกร้อนจะส่งผลกระทบต่อปัญหาโ ...
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ 

   พูนพิภพ เกษมทรัพย์; Poonpipope Kasemsap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-06)
  • ภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อจุลชีพก่อโรคในคน 

   ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์; Chanvit Treeputtarat; จันทพงษ์ วะสี; Chantaphong Wasi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
   ภาวะโลกร้อนเกิดจากการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศจากสารกลุ่มฆลอโรฟลูออโรคาร์บอนและเกิดจากภาวะเรือนกระจกจากการสะสมของแก๊สคาร์บอนไดออกไซค์ มีเธน และไนตรัสออกไซค์ การเปลี่ยนแปลงนี้พบในเวลา 150 ปีที่ผ่านมา และพบสูงขึ้นมากในระยะ ...
  • ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน คนพิการ 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; ปารณัฐ สุขสุทธิ์ (แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, 2551-06)
   เรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนแง่มุมภูมิปัญญาสุขภาพหมอพื้นบ้าน คนพิการ และชุมชน
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสุขภาพชุมชน 

   ปิ่นปัก ดีหอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย 

   สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ; สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543-08)
   เอกสารประกอบการประชุม ภูมิปัญญาประชาคม สู่สุขภาพประชาชาติไทย วันที่ 15-17 สิงหาคม 2543 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย หมวด ก ปัญหาสุขภาพ 1. สถานะสุขภาพของคนไทย 2. สุขภาพวัยเด็ก 3. ผู้สูงอายุ ...
  • ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 

   สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; Suwit Wibulpolprasert (อุษาการพิมพ์, 2547)
   ภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท เป็นหนังสือรวบรวมผลงานการศึกษา 5 ประเด็นหลัก ในการประชุมวิชาการประจำมีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2547 ได้แก่ 1. ทิศทางและยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความ ...
  • ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและชีวิต 

   สมชัย บวรกิตติ; Somchai Bovornkitti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • มดลูก กบูร กับการใช้ยาของผู้หญิงชนบทอิสาน 

   ลือชัย ศรีเงินยวง (2539)
   ความเชื่อในวัฒนธรรมอิสานเรื่อง "กบูร" ได้เปิดช่องให้มีการแสวงประโยชน์จากความเชื่อดังกล่าว และนำไปสู่การให้ยาที่ไม่เหมาะสมอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่จะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทั้งในแง่การดื้อยาและผลข้างเคียง
   Tags:
   Top hit
  • มหาอุทกภัยปี 2554 : บทเรียนจากประสบการณ์ 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-08)
   ปัญหาอุทกภัยปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนจำนวนมาก แม้ว่าหน่วยงานต่างๆ จะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเยียวยาความเดือดร้อนดังกล่าว เมื่อปัญหาดังกล่าวทุเลาลงหน่วยงานหลายภาคส่วนจึงให้ความสนใจถอดบทเรียนเพื ...
  • มองปฏิรูประบบสุขภาพผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-09)
  • มองมุมใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพชุมชน 

   สุมาลี ประทุมนันท์; อารดา สุคนธสิทธิ์; นคร รัตนพฤกษ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2554-10)
   รวบรวมแนวคิดและประสบการณ์ตรงของบุคคล องค์กร ในการใช้แนวคิดใหม่ๆ มุมมองใหม่ๆ ในการพัฒนางานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า ภายใต้การจัดการแบบใหม่ ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์เกิดขึ้นได้เสมอ
  • มองไกล วิจัยสุขภาพ 

   อินทิรา ยมาภัย; ศิตาพร ยังคง; สุธาสินี คำหลวง; พิศพรรณ วีระยิ่งยง; ชุติมา คำดี; ทรงยศ พิลาสันต์; คณาภรณ์ ธนูธรรมเจริญ; ธนพร บุษบาวไล; สรัญญา ใจกล้า; ศรีเพ็ญ ตันติเวสส; ยศ ตีระวัฒนานนท์ (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2557-09)
   ระบบสุขภาพเป็นกลไกในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพได้ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยมักจะดำ ...
  • มะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอด การวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาที่แม่นยำ 

   สัญญา สุขพณิชนันท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   ในบทความนี้ ผู้นิพนธ์เสนอชื่อ มะเร็งเซลล์บุผิวเยื่อหุ้มปอด ตามศัพท์ malignant pleural mesothelioma.อนึ่งชื่อ mesothelioma ที่นิยมเรียกกันนั้นฟังดูคล้ายโรคเนื้องอกธรรมดา แต่องค์การอนามัยโลกจัดเนื้องอกชนิดนี้เป็นมะเร็ง ...