Now showing items 4237-4256 of 5213

  • วิธีการเขียนบทคัดย่อแบบนุ่งผ้า 

   สมพนธ์ ทัศนิยม; Sompon Tassniyom (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยR2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ...
  • วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค 

   อรทัย เขียวเจริญ; Orathai Khiaocharoen; ชัยโรจน์ ซึงสนธิพร; Chairoj Zungsontiporn; ธันวา ขัติยศ; Tanwa Khattiyod; เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์; Yaowaluk Wanwong; ชลธิดา ใบม่วง; Cholthida Baimuang; ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย และศึกษาต้นทุนกิจกรรมบริการ ต้นทุนรายโรค และต้นทุนรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis related group, DRG) โดยวิเคราะห์ต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการ ...
  • วิธีเผิ้งบำบัด 

   Fang Zhu; Siriwat Wongsiri; ฟาง ซู; ศิริวัฒน์ วงศ์ศิริ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
  • วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ 

   สุรเกียรติ อาชานานุภาพ; Surakiat Achananupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   เอกสารฉบับนี้เป็นการทบทวนเหตุการณ์สำคัญและวิวัฒนาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับนานาชาติ โดยส่วนแรกเป็นการทบทวนสาระสำคัญของการประชุมนานาชาติทั้ง 4 ครั้ง คือ การประชุมนานาชาติเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ...
  • วิวัฒนาการของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงของประเทศไทยและต่างประเทศ 

   นงนุช ใจชื่น; Nongnuch Jaichuen; สิรินทร์ยา พูลเกิด; Sirinya Phulkerd; ทักษพล ธรรมรังสี; Thaksaphon Thamarungsi (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-03)
   หนึ่งในมาตรการป้องกันปัญหาการโฆษณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมของเด็ก คือ กฎหมายหรือมาตรการในการควบคุมการโฆษณา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องด ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; สุภกร บัวสาย (2540)
   การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์/สังเคราะห์วิวัฒนาการของการควบคุมบริโภคยาสูบในประเทศไทย ในรอบสี่ทศวรรษโดยอิงเหตุการณ์ที่สำคัญมากอย่างต่อเนื่อง ตามห้าช่วงเวลาด้วยขั้นตอนการวิจัยที่ครบถ้วนทั้งในด้านการรวบร ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   Choochai Supawongse; ชูชัย ศุภวงศ์; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร (Health Systems Research Institute, 2541)
  • วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย 

   ชูชัย ศุภวงศ์; Choochai Supawongse; สุภกร บัวสาย; จิตสิริ ธนภัทร; Supakorn Buasai; Jitsiri Thanapthara (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทยการศึกษาวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบในเมืองไทย เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเป็นระบบ และทราบถึงเหตุ ...
  • วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการ พัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen; ปิติพร จันทรทัต ณ อยุธยา; วิภา ภาวนาภรณ์; วรัญญา เตียวกุล; ชวลิต ตันตินิมิตรกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการของการควบคุมโรคเอดส์ในประเทศไทย : แบบอย่างของการพัฒนาแนวคิดส่งเสริมสุขภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์วิวัฒนาการของการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคเอด ...
  • วิวัฒนาการของการป้องกันอุบัติเหตุจราจร 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; บุษบา จันทร์ผ่อง; สุกัญญา เอมอิ่มธรรม; อมร สุวรรณนิมิตร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   The evolution of traffic accident preventionThe research on the evolution of traffic accident prevention is aimed at 1)reviewing the evolution of the intervention for accident prevention in Thailand and 3 provinces of ...
  • วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย 

   อังคณา สมนัสทวีชัย; Angkana Sommanustweechai; วลัยพร พัชรนฤมล; Walaiporn Patcharanarumol; โสภณ เอี่ยมศิริถาวร; Sopon Iamsirithaworn; วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์; Wantanee Kalpravidh; ปานเทพ รัตนากร; Parntep Ratanakorn; วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร; Viroj Tangcharoensathien (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09)
   แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) เป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาของทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน ...
  • วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย 

   ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ; Pathom Sawanpanyalert (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
   วิวัฒนาการและโครงสร้างการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เป็นการทบทวนวิวัฒนาการของการดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย เพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินงานควบคุมโรคทั ...
  • วิวัฒน์ของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ : สมดุลสร้างกับซ่อมสุขภาพ 

   สำนักงานโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   วัตถุประสงค์ 1.เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสบการณ์และบทเรียนนำสู่ความเข้าใจร่วมกันถึงแนวคิด หลักการ และทิศ ทางการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในประเทศไทย 2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวการพัฒนาระบบส ...
  • วิวาทะของสองปรัชญาเบื้องหลังโครงการ 30 บาท 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; อัญชนา ณ ระนอง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545-08)
  • วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม 

   มัทนา พนานิรามัย; Mattana Pananiramai; ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; กำจร ตติยกวี; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; วิพุธ พูลเจริญ; สุภกร บัวสาย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์ ปรัชญาและแนวความคิดรากฐานของการปฏิรูประบบสุขภาพสำหรับประเทศไทย และเพื่อจุดประเด็นทางสังคมให้การปฏิรูประบบสุขภาพเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และติดตามในลักษณะประเด็นสาธารณสุข ...
  • วิสัยทัศน์งานผลิตยาในโรงพยาบาล: มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ 

   สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล (2540)
   การผลิตยาในโรงพยาบาลและการเพิ่มบทบาทเภสัชกรที่ต้องเน้นด้านผู้ป่วยมากขึ้น เป็นมุมมองซึ่งผู้เกี่ยวข้องควรกำหนดนโยบายและหลักการปฏิบัติให้ชัดเจนว่าจะผลิตในระดับเพื่อการประหยัดและพึ่งตนเอง หรือในระดับเชิงอุตสาหกรรม/ธุรกิจ ...
  • วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพประชาคมภาคอีสาน 

   บัญชร แก้วส่อง; Banchorn Kaewsong; พีระศักดิ์ ศรีฤาชา; อมร สุวรรณนิมิตร; สม นาสอ้าน; ธีรดา นามให (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1. เพื่อสังเคราะห์สภาพปัญหาของการพัฒนาสุขภาพในทัศนะของภาคประชาชน 2. เพื่อสังเคราะห์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสุขภาพของภาคประชาชน 3. เพื่อสังเคราะห์และนำเสนอประเด็นสำคัญในการป ...
  • วิสัยทัศน์และแนวทางในการปฏิรูประบบสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุไทยในอนาคต มุมมองจากประชาคม องค์กร ชุมชนด้านผู้สูงอายุ 

   มูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานภาพการดำเนินงานของเครือข่ายภาคีองค์กรชุมชน/เอกชนที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ 2) บทบาท ศักยภาพ กลยุทธ์การดำเนินงานขององค์กรชุมชนเอกชน/ชุมชน ระดับรากฐานที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ 3) แนวคิด ...
  • วิเคราะห์การหาแหล่งเงินเพิ่มเติมสำหรับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์; Worawan Chanduaiywit; วิโรจน์ ณ ระนอง; Wirot Na Ranong; Maslove, Allan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549)
   ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยได้ผ่านการปฏิรูปครั้งสำคัญในปี 2544 เมื่อเริ่มมีการดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือรู้จักกันดีในนามของ “โครงการ 30 บาท” ในฐานะที่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าถือได้ว่าเป็น entitlement ...
  • วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษา 

   กฤตยา อาชวนิจกุล; Kritaya Archavanitkul; กนกวรรณ ธราวรรณ; Kanokwan Tharawan (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548)
   รายงานวิจัยนี้ วิเคราะห์วิธีคิดวิทยาที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยทางสังคมศาสตร์เรื่องเพศภาวะและเพศวิถีกับเอดส์ กระบวนทัศน์ (paradigm) ของการทำงานชิ้นนี้คือ การวิเคราะห์วาทกรรมและภาษาในงานวิจัยผ่านมุมมองสตรีนิยม ซึ่งเป็นการรื ...