Now showing items 4454-4473 of 5020

  • สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมิติทางสังคมศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   สุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานมิติทางสังคมศาสตร์การศึกษาวิจัยเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานของไทยที่ผ่านมานั้น เป็นการศึกษาที่แยกส่วนและลดส่วน การแยกส่วนหมายถึง การแยกปัญหาของร่างกายออกจากจิตใจ และสังคมเป็นปัญหาแต่ละปัญหาไป ...
  • สุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 

   จันทร์ทิพย์ อินทวงศ์; สุนทร เหรียญภูมิการกิจ; ชาติวุฒิ จำจด; นัยนา พันโกฏิ; Chanthip Intawong; Sunthorn Rheanpumikankit; Chattiwut Chamchod; Naiyana Phankote (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาพ ระดับคุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 943 คน ที่อาศัยอยู่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแ ...
  • สุขภาพโลก ค.ศ.2020 : ภาพอนาคตเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Suchada Tangtangtham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   แนวโน้มของสถานการณ์โลกใน ค.ศ. 2020 มีแนวโน้มทั้งด้านบวก เช่น ความเคลื่อนไหวเรื่องเมือง/ชุมชนน่าอยู่และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มด้านลบ เช่น มหันตภัยเกิดจากบรรยากาศของโลก การขาดแคลนอาหาร การว่างงาน ...
  • สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์ 

   Unknown author (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
  • สุนทรียสาธกสู่การค้นหาและกำจัดจุดอ่อน 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • สุนทรียะสนทนาวิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จัดเสวนาวิชาการ วิกฤตความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ เพื่อหาทางออกในเชิงสร้างสรรค์จากเหตุการณ์การฟ้องร้องแพทย์ที่เกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ...
  • สู่การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
  • สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทางสุขภาพในประเทศไทย 

   เกษม วัฒนชัย; Kasem Wattanachai; วิพุธ พูลเจริญ; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; เดชรัต สุขกำเนิด; ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
   "สุขภาพ" ของมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงพลวัตกับปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งทางสังคม กายภาพ ชีวภาพ รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ ดังนั้น การดำเนินการต่างๆ ล้วนแต่ก่อผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ...
  • สู่วิสัยทัศน์การวิจัยระบบยาประเทศไทยปี 2560 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. แผนงานวิจัยพัฒนาระบบยา (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-12)
   ยาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของระบบบริการสุขภาพ และเป็นองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและสุขภาพประชาชนอย่างมาก หากระบบยาขาดการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีการจัดการที่ดีระบบยาของประเทศไทยเริ่มสะท้อนให้เห็นปัญหา ...
  • สู่ศตวรรษใหม่ของการส่งเสริมสุขภาพ 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; สุชาดา ตั้งทางธรรม; Lukana Termsirikulchai (โครงการสำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • ส่องกล้องมองกรมควบคุมโรคติดต่อ 

   พลเดช ปิ่นประทีป (2538)
   บทความนี้เป็นคำบรรยายของนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีม ผู้อำนวยการศูนย์กามโรคและโรคเอดส์ สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 9 พิษณุโลก ซึ่งบรรยายในช่วงการอภิปรายเรื่อง ส่องกล้องมองกรม ต. ในการประชุมวิชาการประจำปีของกรมควบคุมโรคติดต่อ ...
  • หกล้ม สาเหตุใหญ่ทำให้ผู้สูงอายุพิการ เสียชีวิต 

   สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-05-15)
   Infographic ข้อมูลจากหนังสือด้วยรักและกตัญญู สู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ยั่งยืน อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://kb.hsri.or.th/dspace/handle/11228/2969 และหนังสือการทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550 ...
  • หกล้ม เรื่องไม่คาดฝันแต่ป้องกันได้ 

   รัมภา บุญสินสุข; สายธิดา ลาภอนันตสิน; ชุธิพัธ จิววะสังข์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557)
   เรื่องหกล้มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีคำกล่าวไว้ว่า เด็กๆยิ่งหกล้ม จะยิ่งโตไวขึ้น เพราะการล้มในเด็กมักเกิดจากการที่เด็กวิ่งกระโดดโลดเต้น หรือทำกิจกรรมสนุกสนานต่างๆที่เป็นการกระตุ้นการสร้างกระดูกให้แข็งแรง ...
  • หนึ่งทศวรรษงานวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : การศึกษาสถานการณ์งานวิจัยการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ระหว่าง พ.ศ. 2543-2552 

   ธวัชชัย เทียนงาม; ทรงศักดิ์ สอนจ้อย; สมนึก สุชัยธนาวนิช; มนทิรา วิโรจน์อนันต์; ศุภลักษณ์ ฟักคำ; ศิรินันท์ ตรีมงคลทิพย์; ประคองศิริ บุญคง; บุญสม อัครธรรมกุล; พยอม ดีน้อย; พิมทรัพย์ พิมพิสุทธ์; กิตติยา คิดบา; กฤตภาส ไพเราะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสถาบันสุขภาพวิถีไทย, 2554-07)
  • หนึ่งทศวรรษหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : คนไทยได้อะไร 

   สุธรรม ปิ่นเจริญ (University Hospital Network, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • หนึ่งทศวรรษหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : คนไทยได้อะไร 

   สารี อ๋องสมหวัง (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • หนึ่งปีแรกของการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วิโรจน์ ณ ระนอง; Viroj Na Ranong; อัญชนา ณ ระนอง; ศรชัย เตรียมวรกุล; Anchana Na Ranong; Sonchai Tiamworakul (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2547)
   รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นการติดตามประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศในภาพรวม โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2544 - มิถุนายน 2545 รายงานฉบับนี้แบ่งออกเป็น 9 ตอน ตอนที่ 1 คือ บทนำ ตอนที่ 2 กล่าวถึงแนวคิดคว ...