Now showing items 1-1 of 1

    • การประเมินระบบสวัสดิการสังคมสำหรับสตรีที่ได้รับความรุนแรง 

      กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์; Kittipat Nonthapatamadul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
      การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพรวมทั้งระบบและรูปแบบของการจัดบริการสวัสดิการสังคมด้านความรุนแรงต่อสตรี ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งในด้านการป้องกัน การพิทักษ์สิทธิ์ การสร้างและพัฒนาภูมิคุ้มกันทางสังคม การฟื้นฟูสภาพและ ...