Now showing items 1-1 of 1

    • การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาลชุมชน 

      กิติภูมิ จุฑาสมิต; Kitipoom Jutasmit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      โรงพยาบาลชุมชนเป็นสถานบริการหลักสำหรับชุมชนในอำเภอต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่สถานบริการประเภทนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง บทความพิเศษนี้เป็นการนำเสนอความรู้พื้นฐาน และแนวการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่โรงพยาบาลชุมชน ...