Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยแผ่นเซลล์กระดูกอ่อนสำหรับการรักษาโรคเข่าเสื่อม ปีที่ 1 

      ขวัญชนก พสุวัต; สารเนตร์ ไวคกุล; โพชฌงค์ โชติญาณวงษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560)
      ในงานวิจัยนี้ กลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีการสร้างแผ่นเซลล์มาใช้กับเซลล์กระดูกอ่อนเพื่อเป็นวิธีใหม่ในการรักษาโรคข้อเสื่อมและอาการบาดเจ็บที่กระดูกอ่อน ซึ่งทางกลุ่มผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงผลของการใช้แสตมป์เจลาติน ...