Now showing items 1-2 of 2

  • คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครองเด็ก 

   ศิริกุล กุลเลียบ; นิตยาภรณ์ สีหาบัว; อภิชาติ ก้องเสียง; ภัคจิรา เขื่อนโยธา; ขวัญนาค กุลเลียบ; จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ; อภิญญา มานิล (โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น, 2558-07)
   คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครอง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปกครอง ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ...
  • คู่มือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล 

   ศิริกุล กุลเลียบ; นิตยาภรณ์ สีหาบัว; อภิชาติ ก้องเสียง; ภัคจิรา เขื่อนโยธา; ขวัญนาค กุลเลียบ; อภิญญา มานิล; จริญาภรณ์ วงษ์สีเทพ (โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเครือข่ายแผนสอจร สำนักงานสอจร. โรงพยาบาลขอนแก่น, 2558-07)
   คู่มือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมหนูน้อยปลอดภัยจากการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ...