Now showing items 1-1 of 1

    • สังเคราะห์บทเรียนการรับมือมหาอุทกภัย 2554 

      คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนการรับมืออภิมหาอุทกภัย 2554 (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-09)
      เพื่อแปรวิกฤตมหาอุทกภัย พ.ศ. 2554 ให้เป็นโอกาส ระหว่างเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2555 คณะทำงานสังเคราะห์บทเรียนฯ ได้สืบค้นหลักฐานจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แล้วประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นรายงาน ...