Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางการใช้ยารักษาโรคจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา 

      จำลอง ดิษยวณิช; Chumlong Disayawanich; มานิต ศรีสุรภานนท์; Manit Srisurapanont; คณะทำงานเพื่อพัฒนา PTRS Guideline; PTRS Guideline Working Group (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2542)
      แนวทางการใช้ยารักษาโรคจิตเภทที่สนองต่อการรักษาโรคจิตเภทที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภทปัญหานี้ก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อสังคม เนื่องจากจนถึงปัจจุบันยังไม่แนวทางการรักษาโรคจิตเภทที่ ...