Now showing items 1-2 of 2

  • การประเมินผลและทบทวนแนวคิดการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปใช้ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย 

   เดชรัต สุขกำเนิด (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-09)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นนวัตกรรมใหม่ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสังคมไทย ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แม้ว่าการนำธรรมนูญสุขภาพฯ มาใช้ในฐานะของเจตจำนงและพันธะร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ...
  • สังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข; อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา; ทิพิชา โปษยานนท์; วลัยพร พัชรนฤมล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-11)
   ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 เป็นธรรมนูญฯ ฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่กำหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านกระบวนการยกร่างที่มุ่งใช้องค์ความรู้ทางวิชาการทั้งจากการทบทวนสถา ...