Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อชะลอการล้างไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง 

      อัมพรพรรณ ธีรานุตร; นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์; ปัทมา สุริต; วาสนา รวยสูงเนิน; ดลวิวัฒน์ แสนโสม; จันทร์โท ศรีนา; ดวงใจ อดิศักดิ์สดใส; นวลอนงค์ สุดจอม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
      การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Action Research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อชะลอการล้างไต โดยทำการวิจัยที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม ...