Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ระดับจังหวัด 

      รัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; ชนิษฎา ชูสุข; นาถพงศ์ เสนีย์รัตนประยูร; วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา; จันทิมา วิริยะนันทวงศ์; นริสสา พัฒนปรีชาวงศ์; ฟาริดา หลำเบ็ลส๊ะ (แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ผรส.), 2552)
      งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึกถึงแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ในพื้นที่ศึกษา 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น อุบลราชธานี ...