Now showing items 1-2 of 2

  • การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษา "ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย" 

   ลักขณา เติมศิริกุลชัย; Lukana Termsirikulchai; ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การส่งเสริมสุขภาพขององค์กรพัฒนาเอกชน:กรณีศึกษา"ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย" ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง การศึกษานี้เพื่อทบทวนของกิจกรรมของชมรมตั้ง ...
  • วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น : บทเรียนเพื่อการพัฒนา 

   ประสิทธิ์ ลีระพันธ์; Prasit Leerapan; เพ็ญประภา ศิวิโรจน์; ลักขณา เติมศิริกุลชัย; ทวีวรรณ ลีระพันธ์; ภรณี วัฒนสมบูรณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   วิเคราะห์องค์กรส่งเสริมสุขภาพดีเด่น: บทเรียนเพื่อการพัฒนา การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายกระบวนการดำเนินงานและผลงานขององค์กรส่งเสริมสุขภาพที่มีผลงานดีเด่น ตลอดจนอธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขเชิงระบบที่เป็นตัวกำหนดความสำเร็จ ...