Now showing items 1-1 of 1

    • การควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ในกลุ่มเยาวชน 

      ภูษิตา อินทรประสงค์; ภัทระ แสนไชยสุริยา; อาภาพร เผ่าวัฒนา; มณฑา เก่งการพานิช; นันทวัน ยันตะดิลก; พงษ์เดช สารการ; นุชวรรณ์ บุญเรือง; สิทธิกร รองสำลี (โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์, 2553-12)
      วัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการวิจัยฯนี้มีวัตถุประสงค์ในการ 1. ศึกษากระบวนการ กลไก และกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพองค์กรสมาชิกและแกนนำ ชุมชน 2. ศึกษาโครงสร้าง และการบริหารจัดการโครงการฯ ในกลุ่มเยาวชน 3. ศึกษากระบว ...