Now showing items 1-7 of 7

  • กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ ชาวบ้านทำได้ บทเรียนที่ไอ.เอ็ม.เอฟไม่ได้สอนแต่ต้องเรียน 

   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร; Aphisit Thamrongwarangkul; ยงยุทธ ขจรธรรม; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร; นิรวรรณ รวมธรรม (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดขอนแก่น, 2542)
   กองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะชาวบ้านทำได้ : บทเรียนที่ไอ.เอ็ม.เอฟไม่ได้สอนแต่ต้องเรียนกองทุนออมทรัพย์คลองเปรียะ กองทุนของชาวคลองเปรียะ โดยชาวคลองเปรียะและเพื่อชาวคลองเปรียะได้ดำเนินกิจการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ...
  • การประเมินผลโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการเลือกซื้ออาหารและยา 

   Yongyout Kachondham; ยงยุทธ ขจรธรรม (2537)
   งานศึกษานี้เป็น External Evaluation สำหรับโครงการที่หน่วยงานในส่วนภูมิภาคดำเนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ช่วงปี 2536 เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ...
  • การศึกษาแนวโน้มอัตราการตาย โดยแยกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค พ.ศ. 2524-2535 

   นฤมล ศิลารักษ์; ยงยุทธ ขจรธรรม (2539)
   แนวโน้มของอัตราการตายของคนไทยในภาพรวมค่อนข้างคงที่ โดยมีแนวโน้มเลวลงเล็กน้อยนับจาก พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 14-39 ปี ซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน โดยมีสาเหตุสำคัญคืออุบัติเหตุโดยเฉพาะจากการขนส่ง และจากมะเร็ง ...
  • พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย 

   ยงยุทธ ขจรธรรม; Yongyout Kachondham; สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ; จิตรา เศรษฐอุดม; พรพิศ ศิลขวุธท์; นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2536)
   พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน ในประเทศไทย การวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา การบริโภคเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีนในประเด็นต่างๆ วิธีดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มอาชีพต่างๆ จำนวน ...
  • ระบบข้อมูลเพื่อการควบคุมกำกับการและประเมินผล และการประเมินสถานะของการดำเนินงานตามเป้าหมายกึ่งทศวรรษ เพื่อสุขภาพเด็กไทย 

   ยงยุทธ ขจรธรรม (2551-12-04)
   โครงการนี้เป็นโครงการประเมินสถานการณ์ระบบการควบคุมกำกับการและประเมินผล ซึ่งถือเป็นโครงการระยะที่ 1 ของโครงการควบคุมกำกับและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกึ่งทศวรรตเพื่อสุขภาพเด็กไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ...
  • รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพ 

   อภิสิทธิ์ ธำรงวรางกูร; Aphisit Thamrongwarangkul; ยงยุทธ ขจรธรรม; ทานทิพย์ ธำรงวรางกูร; ดวงพร เฮงบุณยพันธ์; นิรวรรณ รวมธรรม (มูลนิธิพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี, 2541)
   รายงานผลโครงการวิจัยกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปรียะ กับการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกองทุนออมทรัพย์คลองเปรียะ กองทุนของชาวคลองเปรียะ โดยชาวคลองเปรียะ และเพื่อชาวคลองเปรียะ ได้ดำเนินกิจการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 1 เมษายน ...
  • สุขภาพประชาชนไทย: เรากำลังจะไปทางใด 

   ยงยุทธ ขจรธรรม (2551-12-04)
   การเปลี่ยนผ่านด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพของคนไทย จำเป็นจะต้องทบทวนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพื่อระบบสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป