Now showing items 1-3 of 3

  • การคุ้มครองผู้บริโภคในระบบประกันสุขภาพที่เหมาะสม 

   ยุพา วงศ์ไชย; สุพร กระจ่างพืช; ศศิชา ว.บาลิการ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-09)
   การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางสังคมหลักใหญ่เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคฯ ประเทศไทยมีกฎหมายกําหนดสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพหลายฉบับ รวมทั้งกําหนดกลไกให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ...
  • บทบาทประชาคมส่งเสริมสุขภาพ : นอกภาครัฐ 

   อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล; เพ็ญจันทร์ ประดับมุข; ยุพา วงศ์ไชย; Anuwat Supachutikul; Penchan Pradubmook; Yupa Wongchai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
  • สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย 

   ยุพา วงศ์ไชย; Yupa Wongchai; ระพีพรรณ คำหอม; ปิยะฉัตร ชื่นตระกูล; สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์; อภิญญา เวชยชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   สถานภาพและบทบาทการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพภาคเอกชนในประเทศไทย การศึกษาเรื่องสถานภาพและบทบาทการส่งเสริมสุขภาพองค์กรภาคเอกชน วิเคราะห์และเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพในองค์กรภาคเอกชน วิธีการศึกษาโดยแบบสอบถ ...