Now showing items 1-2 of 2

  • การสำรวจการบริโภคอาหารของประชาชนไทย 

   วราภรณ์ เสถียรนพเก้า; วิชัย เอกพลากร; รัชดา เกษมทรัพย์; หทัยชนก พรรคเจริญ (สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย, 2554-06)
   การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2551-2 นี้ ดำเนินการโดย สำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการผนวกการสำรวจ การบริโภคอาหารของประชาชนไทย ไว้ในการสำรวจสุขภาพฯ ...
  • นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเด็กอายุ 0-5 ปี ในไต้หวัน 

   รัชดา เกษมทรัพย์; นัยนา ณีศะนันท์; Rachada Kasemsup; Naiyana Neesanan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-03)
   ไต้หวันพัฒนานโยบายสร้างเสริมสุขภาพตามหลักการของ Ottawa Charter for Health Promotion รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบการให้บริการทางสาธารณสุขในระดับชุมชนและการประสานการทำงานระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โครงการที่เกี่ยวข้องกับทา ...