Now showing items 1-1 of 1

    • สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของจังหวัดตรัง 

      สมดี ขาวสุด; Somdee Kaawsud; สุนีรัตน์ สวสดิรักษ์; ศิริ วังกุลางกูร; โชษิตา แปงจำ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
      สาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กอายุต่ำกว่า 5ปีของจังหวัดตรังการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูเด็กเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วง ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ...