Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดการระบบวิจัยคลินิกแบบสหสถาบัน 

   สุธี รัตนะมงคลกุล; ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์; ราม รังสินธุ์; สิริมา มงคลสัมฤทธิ์; อรุณ จิรวัฒน์กุล; บัณฑิต ถิ่นคำรพ; ลี่ลี อิงศรีสว่าง; สมรัตน์ จารุลักษณานันท์; วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล; สายบัว ชี้เจริญ; สุรพล เวียงนนท์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2549-12)
   การถอดบทเรียนครั้งนี้เป็นการทบทวนการศึกษาการทำงานภายใต้โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยคลินิกสหสถาบัน ระยะที่ 3 (Development of Network Management Systems in Multicenter Clinical Study : Phase III) ในปี พ.ศ. ...
  • ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   สุพรรณี พรหมเทศ; สุพจน์ คำสะอาด; ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์; สุรพล เวียงนนท์; กฤติกา สุวรรณรุ่งเรือง; กีรติ ภูมิผักแว่น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553)
   โรคมะเร็งนับว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญยิ่งของคนไทย อุบัติการณ์ในภาพรวมของประเทศยังคงสูง มะเร็งบางชนิดมีแนวโน้มสูงขึ้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งที่พบบ่อย ...