Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนโดยการมีส่วนร่วมของสหวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองสรวง 

      เชี่ยวชาญ สระคูพันธ์; Chiaochan Srakoopun; ดวงเดือน ศรีมาดี; Duangdean Sremadee; หนูทัศน์ ผาวิรัตน์; Nuthut Pavirut; กษวรรณ เทียมวงศ์; Kasawan Teamwong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      การบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยทำให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษา เป็นการสื่อสารระหว่างทีมให้บริการ เป็นการประกันคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยและปัจจุบันใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพ ดังนั้นการบันทึกเวชระเบียน ...