Now showing items 1-3 of 3

  • กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน 

   องอาจ วิพุธศิริ; Ongart Viputsiri; พรชัย สิทธิศรัณย์กุล; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; มยุรี จิรวิศิษฎ์; ชัชวาล ประภาวิทย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
   กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐ: กระบวนการเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน ดำเนินการในรูปกระบวนการร่วมคิดร่วมพัฒนาและเข้าใจร่วมกันในกลุ่มภาคีในรูประชาคมเพื่อสร้างความเข้าใจและสามัคคีในการปฏิรูปโรงพยาบ ...
  • การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่มและภาพรวม 

   องอาจ วิพุธศิริ; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; มยุรี จิรวิศิษฎ์ (2539)
   การบริการโดยโรงพยาบาลรัฐ โดยภาพรวมมีความเพียงพอ แต่ปัญหาอยู่ที่คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประยุกต์แนวคิดใหม่ของการบริหารจัดการในการพัฒนาคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจึงได้ริเริ่มโครงการ ...
  • รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐด้วย TQM 

   องอาจ วิพุธศิริ; Ongart Viputsiri; จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; มยุรี จิรวิศิษฎ์; Jiruth Sriratanaban; Mayuree Jiravisit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
   โครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐด้วย TQM การพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้ริเริ่มโครงการนำร่องการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการใ ...