Now showing items 1-1 of 1

    • บริการทันตกรรมร่วมรัฐ เอกชนในประเทศไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ 

      อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา; Adirek Sriwattanawongsa; แพร จิตตินันท์; สุธี สุขสุเดช; จันทนา อึ้งชูศักดิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545)
      ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการศึกษาเรื่องความเหมาะสมและบทบาทของทันตกรรมภาคเอกชนในการร่วมจัดบริการกับภาครัฐในประเทศไทย การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวั ...