Now showing items 1-3 of 3

  • ปัญหาการข้ามขั้นตอนของผู้ใช้บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

   อดิเรก เร่งมานะวงษ์; Adirek Rengmanawong; สุดาทิพย์ เร่งมานะวงษ์; Sudatip Rengmanawong; อุมาพร หินันท์ชัย; Umaporn Hinunchai; เยี่ยมรัตน์ จักรโนวรรณ; Yiamrat Jaknowan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546)
   การวิจัยเรื่อง ปัญหาการข้ามขั้นตอนของผู้ใช้บริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) แสดงปัจจัยที่นำไปสู่การข้ามขั้นตอนของผู้ใช้บริการสาธารณสุข ณ สถานบริการสาธารณสุข (2) แสดงสภาพปัญหา ...
  • รักเหนือรักสู่การทำ R2R ด้วยปัญญา :ความสุขของหมออนามัย 

   อดิเรก เร่งมานะวงษ์ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากรักเหนือรักสู่การทำ R2R ด้วยปัญญา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter10 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • แรงงานอ้อยกับการดื่มสุรา กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสาน 

   อดิเรก เร่งมานะวงษ์; Adirek Rengmanawong (สถานีอนามัยโอโล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แนะนำ 10 ผลงาน R2R ดีเด่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย ...