Now showing items 1-1 of 1

    • การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการ ของสถานพยาบาลประกันสังคม 

      บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ; Bandit Thanachaisethawuti (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540)
      การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประกันสังคม โครงสร้างการบริหารงานกองทุนประกันสังคมจะเป็นระบบไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทน ฝ่ายลูกจ้างฝ่ายนายจ้างและรัฐบาลในรูปของคณะกรรมการการประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้มีอำ ...