Now showing items 1-1 of 1

    • ศักยภาพประชาสังคมภาคสตรีในการแก้ปัญหาเอดส์ 

      บุปผา วัฒนาพันธ์; Bubpha Wattabaphan; ศิวรักษ์ ศิวารมย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      ผู้ป่วยโรคเอดส์มักจะถูกสังคมรังเกียจ ก่อให้เกิดการแตกแยกของครอบครัว ปัจจุบันวิกฤติโรคเอดส์ได้สะท้อนให้เห็นถึงการไร้ความสามารถในการจัดการขององค์กรภาครัฐและความเข้าใจของประชาชนในการจัดการด้านนี้ การเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อก ...