Now showing items 1-3 of 3

  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิต้านทานระยะยาวต่อ SARS-CoV-2 ในผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 

   ยง ภู่วรวรรณ; Yong Poovorawan; พิชญา นาควัชระ; Pijaya Nagavajara; ณศมน วรรณลภากร; Nasamon Wanlapakorn; จินตนา จิรถาวร; Chintana Chirathaworn; จิระ จันท์แสนโรจน์; Jira Chansaenroj; จิรัชญา พื้นผา; Jiratchaya Puenpa; ฤทธิเดช ยอแสง; Ritthideach Yorsaeng; อรุณี ธิติธัญญานนท์; Arunee Thitithanyanont; มานิต ศรีประโมทย์; Manit Sripramote; ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ; Piti Chalongviriyalert; สุพรรณี จิรจริยาเวช; Supunnee Jirajariyavej; ภัทรพร เกียรติปานอภิกุล; Phatharaporn Kiatpanabhikul; จตุพร ไสยรินทร์; Jatuporn Saiyarin; ชุลีกร โสอุดร; Chuleekorn Soudorn; อรวรรณ เธียรไฝ่ดี; Orawan Thienfaidee; ฐิติสันต์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา; Thitisan Palakawong Na Ayuthaya; ฉันทพัทธ์ พฤกษะวัน; Chantapat Brukesawan; ดุจใจ ชัยวานิชศิริ; Dootchai Chaiwanichsiri; ดวงนภา อินทรสงเคราะห์; Duangnapa Intharasongkroh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01)
   ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข และ เศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเชื้อ SARS-CoV-2 ให้รวดเร็วที่สุด จึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นงานวิจัยนี้ ...
  • การศึกษา Neutralizing แอนติบอดี และการผลิตพลาสมาผู้ที่ฟื้นจากโรคโควิด-19 และ Hyperimmune Globulin (IM) 

   ดุจใจ ชัยวานิชศิริ; Dootchai Chaiwanichsiri; พิมล เชี่ยวศิลป์; Pimol Chiewsilp; ยง ภู่วรวรรณ; Yong Poovorawan; เลลานี ไพฑูรย์พงษ์; Leilani Paitoonpong; อิศรางค์ นุชประยูร; Issarang Nuchprayoon; ประเสริฐ เอื้อวรากุล; Prasert Auewarakul; อรุณี ธิติธัญญานนท์; Arunee Thitithanyanon; ภาวิณี คุปตวินทุ; Pawinee Kupatawintu; นรินทร์ กิจเกรียงไกรกุล; Narin Kijkriengkraikul; สมใจ สมบัตินิมิตสกุล; Somjai Sombatnimitsakul; วดี รุ่งประดับวงศ์; Wadee Rungpradubvong; ดวงนภา อินทรสงเคราะห์; Duangnapa Intharasongkroh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564-11)
   Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) เป็นเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคโควิด-19 (COVID-19) โดยพบการรายงานการติดเชื้อครั้งแรกในประเทศจีนและระบาดไปยังประเทศต่างๆ อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ...
  • ความเสี่ยงของการถ่ายทอดเชื้อทางโลหิตบริจาคในชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

   พิมล เชี่ยวศิลป์; Pimol Chiewsilp; ศศิธร เพชรจันทร; Sasitorn Bejrachandra; อิศรางค์ นุชประยูร; Issarang Nuchprayoon; พิมพรรณ กิจพ่อค้า; Pimpun Kitpoka; ปาริชาติ เพิ่มพิกุล; Parichart Permpikul; ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์; Cheewanan Lertpiriyasuwat; วารุณี จินารัตน์; Varunee Jinaratana; พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ; Phandee Watanaboonyongcharoen; ดวงตะวัน ธรรมาณิชานนท์; Duangtawan Thammanichamond; ดารินทร์ ซอโสตถิกุล; Darintr Sosothikul; โอภาส พุทธเจริญ; Opass Putcharoen; เจตตวรรณ ศิริอักษร; Jettawan Siriaksorn; ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์; Thanapoom Rattananupong; ภาวิณี คุปตวินทุ; Pawinee Kupatawintu; สิณีนาฏ อุทา; Sineenart Oota; สาธิต เทศสมบูรณ์; Sathid Thedsomboon; เกรียงศักดิ์ ไชยวงค์; Kriangsak Chaiwong; ดวงนภา อินทรสงเคราะห์; Duangnapa Intharasongkroh; พีระยา สุริยะ; Peeraya Suriya; อภิสิทธิ์ ทองไทยสิน; Apisit Tongthaisin; อภิวรรษ ติยะพรรณ; Apiwat Tiyapan; คามิน วงษ์กิจพัฒนา; Kamin Wongkijpatana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567-02-14)
   ที่มาและวัตถุประสงค์ จากการลดลงของความชุกโรคเอดส์ ร่วมกับมีการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธี Nucleic Acid Test ที่ช่วยลด Window Period ของการตรวจเชื้อเอชไอวี (Human Immunodeficiency Virus, HIV) บางประเทศจึงเริ่มให้ผู้มีพฤติกรรมเพ ...