Now showing items 1-1 of 1

    • การให้ความรู้และผลักดันนโยบายสาธารณะเมืองเชียงใหม่ 

      ดวงจันทร์ อาภาวัชรุฒม์ เจริญเมือง; Duongchan Arpavatjrut Chareonmuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547)
      โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และกระตุ้นให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ผลักดันนโยบายสาธารณะที่ตนเห็นว่าน่าจะได้รับการแก้ไข ผ่านผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนต ...