Now showing items 1-5 of 5

  • การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากการระบาดของ โควิด-19 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สราพร มัทยาท; Saraporn Mattayart; ภัทรพงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; พีระเดช สำรวมรัมย์; Pheeradetch Samroumram; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; อนันต์ กนกศิลป์; Anant Kanoksilp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-03)
   ภูมิหลังและเหตุผล ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตถือได้ว่าเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนนัดผู้ป่วยออกไป ระเบียบวิธีศึกษา ...
  • การพัฒนาระบบแพทย์ทางไกลเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง บทเรียนจากระบาดของโควิด-19 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สราพร มัทยาท; Saraporn Mattayart; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; สุทธานันท์ กัลกะ; Suthanan Kunlaka; ภัทรพงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; พีระเดช สำรวมรัมย์; Pheeradetch Samroumram; เบญจพร รัชตารมย์; Benjaporn Rajataram; อนันต์ กนกศิลป์; Anant Kanoksilp (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2564)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการให้บริการแพทย์ทางไกล และระบบการจัดการยาสำหรับผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง 2) พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยล้าง ...
  • การให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการปฐมภูมิและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; จีราพร ทองดี; Jeraporn Thongdee; ลลิตา เดชาวุธ; Lalita Dechavoot; กฤษณี สุวรรณรัตน์; Kritsanee Suwannarat; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; จิรชาติ เรืองวัชรินทร์; Jirachart Reungwatcharin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-12)
   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่ว ...
  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการให้บริการตามมาตรฐานบริการปฐมภูมิและการรับรองมาตรฐาน รพ.สต. สังกัด อบจ. 

   ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; จีราพร ทองดี; Jeraporn Thongdee; ลลิตา เดชาวุธ; Lalita Dechavoot; กฤษณี สุวรรณรัตน์; Kritsanee Suwannarat; อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; ภัทร์พงศ์ อุดมพัฒน์; Patpong Udompat; จิรชาติ เรืองวัชรินทร์; Jirachart Reungwatcharin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2567)
   ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง การให้บริการตามมาตรฐานการให้บริการปฐมภูมิและการรับรองมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งพระราชบัญญ ...
  • สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   อติญาณ์ ศรเกษตริน; Atiya Sarakshetrin; ดาราวรรณ รองเมือง; Daravan Rongmuang; รุ่งนภา จันทรา; Rungnapa Chantra; ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง; Chaweewan Sridawruang; อังสินี กันสุขเจริญ; Angsinee Kansukcharearn; วรวุฒิ แสงทอง; Worawut Saengthong; อินทิรา สุขรุ่งเรือง; Intira Sukrungreung; สุชาดา นิ้มวัฒนากุล; Suchada Nimwatanakul; ฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์; Titaree Chuephram (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-10)
   งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสิทธิประโยชน์สวัสดิการและความก้าวหน้าของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ...