Now showing items 1-4 of 4

  • การรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลรักษาโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   พรรณารัฐ อร่ามเรือง; Pannarat Aramrerng; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; วีรพล แก้วแปงจันทร์; Weerapont Kaewpaengchan; วิพุธ เล้าสุขศรี; Wiput Laosuksri; รัดเกล้า สายหร่าย; Rudklao Sairai; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-03-31)
   ภูมิหลังและเหตุผล ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สูงสุดถึง 32.7 คนต่อ 1 แสนประชากร จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ การจัดระบบบ ...
  • ความถูกต้องของการวินิจฉัยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลโดยผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน 

   สุนิสา ต๋าจ๊ะ; Sunisa Taja; ปริญญา เทียนวิบูลย์; Parinya Tianwibool; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham; วิพุธ เล้าสุขศรี; Wiput Laosuksri; รัดเกล้า สายหร่าย; Rudklao Sairai; วีรพล แก้วแปงจันทร์; Weerapont Kaewpaengchan; เชิดพงษ์ ปัญญา; Cherdpong Panya; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06)
   ภูมิหลังและเหตุผล การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่า การวินิจฉัยของผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (ผจป.) มีความถูกต้องในระดับที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่ยังไม่พบการศึกษาในประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อศึกษาความถูกต้อง ...
  • ความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาล 

   อุมารินทร์ คำพูล; Aumarin Kumpool; บวร วิทยชำนาญกุล; Borwon Wittayachamnankul; บริบูรณ์ เชนธนากิจ; Boriboon Chenthanakij; กรองกาญจน์ สุธรรม; Krongkarn Sutham (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-06-30)
   วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเข้าใจของประชาชนต่อการคัดแยกระดับความรุนแรงของการเจ็บป่วยฉุกเฉินของผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลในแง่ความเห็นพ้องกับเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ...
  • สังเคราะห์บทเรียนการพัฒนาระบบส่งต่อคนไข้ภาคเหนือตอนบน 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; ธรณี กายี; นเรนทร์ โชติรสนิรมิต; ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์; ศรีสกุล ทิพย์กมล; กรองกาญจน์ สุธรรม; วิศิษฎ์ ตั้งนภากร; รัศมี ตันศิริสิทธิกุล; Paibul Suriyawongpaisal; Toranee Kayee; Narain Chotirosniramit; Yuttasart Janthip; Srisakul Thipkamol; Krongkarn Sutham; Visit Tangnapakorn; Rassamee Tansirisithikul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-03)
   มีคำกล่าวว่า “คำทำนายอนาคตที่แม่นยำที่สุด คือ การสร้างอนาคตที่อยากเห็น” นั่นเอง บทสังเคราะห์ความรู้ฝังลึกและความรู้เชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยในภาคเหนือตอนบนในรายงานนี้สะท้อนความพยายามของผู้เกี่ยวข้อง ...