Now showing items 1-1 of 1

    • ต้นทุนประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงในชุมชนกับแบบโรงพยาบาล 

      นักขัต เสาร์ทอง; Nagkhat Saothong; บุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554-03)
      การวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาสู้ป่วยวันโรคกลุ่มมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับกลุ่มที่ดูแลโดยโรงพยาบาลที่ปฏิบัติต่อประชาชนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยประเมินต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ...