Now showing items 1-1 of 1

    • บทเรียนการปฏิรูปโรงพยาบาลภาครัฐประเทศสิงคโปร์ 

      จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux; พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak; อรอร ภู่เจริญ; Ora-Orn Poocharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-05-03)
      ตามที่แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข มีข้อเสนอให้มีการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต โดยบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นหน่วยงานนโยบายและหน่วยกำกับ ซึ่งแยกจากหน่วยบริการในระบบให้เป็นอิสระทั้งในรูปหน่วยบริการเดี่ยว ...