Now showing items 1-1 of 1

    • เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าด้วยเส้นทางชีวิตและกิจกรรมร่วมของครัวเรือนไทยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

      ธานี ชัยวัฒน์; Thanee Chaiwat; นิชาภัทร ไม้งาม; Nichapat Mai-Ngam; ณัฎฐ์ศุภณ ดำชื่น; Nartsupon Dumchuen; จารุวัฒน์ เอมซ์บุตร; Jaruwat Amesbutr; ปกรณ์สิทธิ ฐานา; Pagornsit Thana; ชนลักษณ์ ชัยศรีลักษณ์; Chanalak Chaisrilak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2563-05)
      งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและข้อจำกัดของการปฏิบัติดังกล่าว ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของคนไทยในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ กลุ่มคนในเขตเมือง กลุ่มคนจนเมือง ...