Now showing items 1-1 of 1

    • การระบาดของโรคตับอักเสบไวรัสเอ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2548 

      สมบูรณ์ พันธ์วงค์; Somboon Phanwong; สิทธิศักดิ์ คำศรีสุข; Sithisak Kamsrisuk; บงการ ชัยชาญ; Bonggan Chaichan; วัชรพงษ์ คำหล้า; Wacharapong Kamla; ราตรี ชัยวรรณะ; Ratree Chaiwanna; นพภาพงษ์ พงษ์สุภาพ; Nopphapong Pongsuparp; ชาญชัย ผิวสอาด; Chanchai Pewsaard (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551)
      ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2548 เกิดการระบาดของโรคตับอักเสบไวรัส เอ ในเขตอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ผู้รายงานจึงดำเนินการศึกษาเพื่อหาสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคและแนวทางการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน ...