Now showing items 1-1 of 1

    • การศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

      ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย; ณิชากร ศิริกนกวิไล; วิไลลักษณ์ เรืองรัตนตรัย; ประภัศสิณี โพธิ์สุวรรณ (สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.),สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), 2559-11)
      โครงการศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เป็นการศึกษาที่ต้องการทราบค่าแรงจริงที่มีการจ่ายให้กับบุคคลากรด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...