Now showing items 1-1 of 1

    • การปฏิรูประบบสุขภาพ : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา 

      ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์; Teerakiat Jareonsettasin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2544)
      การศึกษานี้เป็นการทบทวนการปฏิรูประบบสุขภาพในประเทศแคนาดา เพื่อต้องการนำเสนอรูปแบบระบบสุขภาพของประเทศแคนาดา แสดงถึงการกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพตลอดจนประเด็นสำคัญต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง สุดท้ายต้องการสังเคราะห์บทเรี ...