Now showing items 1-4 of 4

  • การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น 

   เลิศชัย เจริญธัญรักษ์; Lertchai Chareontanyarag (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545)
   การศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น ในขั้นตอนของการจัดทำขอบเขตและระเบียบวิจัย ใช้วิธีการศึกษาพิจารณาข้อมูลจากการค้นคว้าทบทวนเอกสาร รายงานวิจัย ข้อมูลจากการจัดประชุม สัมภาษณ์ ...
  • การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชน 

   สุนีย์ มัลลิกะมาลย์; Sunee Mullikamal; นันทพล กาญจนวัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543)
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะชุมชนปัญหาขยะนำมาซึ่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ อนามัย ความเป็นอยู่ที่ดี คุณภาพที่ดีของประชาชน และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากผลพวงการบริโภคของประชาชน ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนเกิ ...
  • คู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; พรกมล เหล่าลิ้นฟ้า; อัจฉรา สามพ่วงบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561)
   หนังสือคู่มือผู้สูงอายุแปรรูปขยะชุมชนสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเล่มนี้ เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย ...
  • แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทภาคกลางของประเทศไทย 

   วิสาขา ภู่จินดา; Wisakha Phoochinda; ศิริวิมล สายเวช; Sirivimon Saywech; วลัลนา วัฒนาเหมกร; Walanna Wattanahemmakorn; สิริสุดา หนูทิมทอง; Sirisuda Nootimthong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-03)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะชุมชนของผู้สูงอายุ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในพื้นที่ชน ...