Now showing items 1-2 of 2

  • การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 

   ศิริชัย ศิริกายะ; Sirichai Sirikaya; บุญชาล ทองประยูร; จีรบุณย์ ทัศนบรรจง; นภาวรรณ ตันติเวชกุล; กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2541)
   การวิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของการบริการข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบถึงความจำเป็นและต้องการที่ใช้ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมาย 9 กลุ่ม ดังนี้คือ กลุ่มนักสื่อสารมวลชน ...
  • สื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์เพื่อข่าวสุขภาพเพื่อประชาชน 

   สุภิญญา กลางณรงค์; Supinya Khlangnarong; โสวรรณ คงสวัสดิ์; พวงพนา คุณวัฒน์; Sowan Khongsavad; Phuangpana Khunwat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2548)
   รายงานการวิจัยเรื่อง สื่อวิทยุโทรทัศน์เพื่อข่าวสารสุขภาพเพื่อประชาชน จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจรายวิทยุและรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวเนื่องการสุขภาพของคนไทย โดยเน้นที่รายการเพื่อสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้เริ่มจากการสำรวจผังรายการโดยภาพรวม ...