Now showing items 1-2 of 2

  • ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร 

   ภิรมย์ กมลรัตนกุล; Prirom kamolratanakul; เกื้อ วงศ์บุญสิน; Kua Wongboonsin (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538)
   ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครคนงานก่อสร้างเป็นกลุ่มที่มีอัตราการบาดเจ็บและตายจากการทำงานสูงที่สุด รวมทั้งต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมและสาธารณสุขต่าง ๆ แต่กลับเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมในทุก ๆ ...
  • สถานการณ์ฉบับที่ 7 : การสำรวจปัญหาสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง 

   จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2539)
   เอกสารเผยแพร่ข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 7 : การสำรวจปัญหาสังคมและสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ความปลอดภัยของการทำงาน สภาพที่พักอาศัย พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ ปัญหาสังคม